Chuyển đến nội dung chính.

Chính sách bảo mật

In tất cả các phần

Tuyên b bo mt

 

Cp nht ln cui: Ngày 8 tháng 2 năm 2021Hotels.com, thương hiu thuExpedia Group, (chúng tôi) coi trng quý v vi tư cách là khách hàng ca chúng tôi và nhn thc rõ rng vic bo mt rt quan trng vi quý v. Tuyên b bo mt này gii thích cách chúng tôi thu thp, s dng và tiết l d liu khi quý v s dng nn tng ca chúng tôi và các dch v liên quan, đồng thi hướng dn quý v cách liên h vi chúng tôi.

Tóm tt v Tuyên b bo mt

Dướđây là thông tin tóm tt v Tuyên b bo mt. Để xem li toàn b Tuyên b bo mt, vui lòng bm vàđây hoc cun xung.

1. Tuyên b bo mt này bao hàm nhng ni dung nào?

Tuyên b bo mt nàđược lp ra nhm mô t:

 • Cách thc và loi thông tin cá nhân chúng tôi thu thp và s dng
 • Thđim và đối tượng chúng tôi chia s thông tin cá nhân ca quý v
 • Nhng la chn dành cho quý v đối vi cách thc chúng tôi thu thp, s dng và chia s thông tin cá nhân ca quý v 

2. Chúng tôi thu thp và s dng nhng loi thông tin cá nhân nào và thu thp qua phương thc nào?

Chúng tôi thu thp thông tin cá nhân khi:

 • Quý v cung cp thông tin cho chúng tôi
 • Chúng tôi t động thu thp thông tin
 • Chúng tôi nhđược thông tin t nhng ngun khác

Khi quý v to tài khon trên mt trong nhng trang web ca chúng tôi, đăng ký nhưđãi hoc thông tin, hođặt phòng thông qua nn tng ca chúng tôi, quý v s cung cp thông tin cá nhân ca mình cho chúng tôi. Khi quý v truy cp các trang web ca chúng tôi hay ti xung và s dng app ca chúng tôi, chúng tôi cũng thu thp các thông tin đó thông qua công ngh t động, chng hn như cookie cài trên trình duyt ca quý v, nếđược quý v đồng ý trong trường háp dng. Ngoài ra, chúng tôi còn nhn thông tin t các công ty liên kết trong Expedia Group, cũng như cáđối tác kinh doanh và bên th ba khác; các thông tin đó s giúp chúng tôi ci thin nn tng và các công c, dch v liên quan, cp nht và lưu gi h sơ chính xác, có kh năng phát hin, điu tra hành vi gian ln, đồng thi tiếp th các dch v hiu qu hơn.

3. Thông tin cá nhân ca quý v được chia s như thế nào?

Chúng tôi có th chia s thông tin cá nhân ca quý v nhm giúp quý v đặt chuyếđi và/hoc k ngh, h tr quý v vic lưu trú trong chuyếđi và/hoc k ngh, trao đổi vi quý v (bao gm c trường hp chúng tôi gi thông tin v sn phm và dch v hoc h tr quý v trao đổi vi nhà cung cp dch v du lch và/hoc ch s hu nơi lưu trú), đồng thi nhm tuân th lut pháp. Tuyên b bo mđầđủ nêu chi tiết cách thc chúng tôi chia s thông tin cá nhân.

4. Quý v có nhng quyn và la chn nào?

Quý v có th thc thi các quyn bo v d liu theo nhiu cách khác nhau. Ví d, quý v có th t chi nhn thông tin tiếp th bng cách bm vào link hđăng ký” trong các email, trong tài khon ca quý v nếu có, hoc liên h vi b phn dch v khách hàng ca chúng tôi. Tuyên b bo mt ca chúng tôi có thông tin c th hơn v các la chn và quyn bo v d liu dành cho quý v.

5. Cách liên h vi chúng tôi

Thông tin c th hơn v các bin pháp bo mt ca chúng tôi có trong Tuyên b bo mt đầđủ. Quý v cũng có th liên h vi chúng tôi theo hướng dn trong phLiên h vi chúng tôi dướđây nếu có thc mc v cách chúng tôi x lý thông tin cá nhân ca quý v hoc muđưa ra yêu cu v thông tin cá nhâđó.

 

*****************************

Tuyên b bo mt

 

Các loi thông tin cá nhân chúng tôi thu thp

Các app di động

Vic s dng thông tin cá nhân

Vic chia s thông tin cá nhân

Các quyn và la chn ca quý v

Chuyn d liu quc tế & Chương trình bo mt

Bo mt

Lưu gi h sơ

Liên h vi chúng tôi

Cp nht Tuyên b bo mt

Các loi thông tin cá nhân chúng tôi thu thp

Khi quý v s dng nn tng, app hoc các công c hay dch v liên quan ca chúng tôi, chúng tôi có th thu thp t quý v các loi thông tin cá nhân sau nếu cn:

 • Tên, địa ch email, s đin thoi và địa ch nhàđịa ch nơi làm vic và địa ch thanh toán
 • Giy t tùy thân do chính quyn cp cn thiết cho viđặt phòng hoc xác thc danh tính, chng hn như h chiếu, giy phép lái xe và s xác nhn trùng tên do chính quyn cp; còđối vi ch s hu nơi lưu trú là mã s thuế
 • Thông tin thanh toán như s th thanh toán, ngày hết hn và địa ch thanh toán
 • Các tùy chn và yêu cu liên quan đến chuyếđi như loi hình điđến và nơi lưu trú yêu thích, cũng như nhu cđặc bit v chế độ ăn và h tr người khuyết tt, nếu có
 • Chương trình khách hàng thân thiết và thông tin thành viên
 • Ngày sinh và gii tính
 • V trí địa lý
 • nh, video và các bn ghi khác
 • ID tài khon mng xã hi và thông tin có sn công khai khác
 • Ni dung trao đổi vi chúng tôi (chng hn như bn ghi âm các cuc gi vđại din dch v khách hàng vi mđích đảm bo cht lượng và đào to)
 • Ni dung quý v tìm kiếm, giao dch và các hođộng tương tác khác vi quý v trên các app và dch v trc tuyến ca chúng tôi.
 • Ni dung khác mà cáđối tác và khách trao đổi thông qua nn tng, cuc trò chuyn trong nhóm và các công c cng tác cho khách
 • Hođộng tìm kiếm và giao dch thc hin thông qua nn tng
 • D liu quý v cung cp cho chúng tôi v nhng người khác, chng hn như người quý v đi du lch cùng hoc nhng người khác mà quý v đặt phòng cho
 • Thông tin v quý v mà chúng tôi nhđược t các công ty khác thuc Expedia Group và các bên th ba như đối tác kinh doanh, đối tác liên kết và nhà cung cp dch v đượy quyn, có th bao gm thông tin liên h đã cp nht, thông tin nhân khu hc, s thích, lch s mua hàng và chúng tôi có th thêm các thông tin đó vào tài khon hay h sơ ca quý v và s dng vào mđích nghiên cu và phân tích th trường

Khi quý vị cài đặt app bất kỳ của chúng tôi hoặc sử dụng nền tảng, chúng tôi tự động thu thập các loại thông tin sau từ thiết bị của quý vị:

 • Địa ch IP
 • Loi thiết b
 • Mã nhn dng thiết b duy nht
 • Loi trình duyt internet (như Firefox, Safari, Chrome và Internet Explorer)
 • Nhà cung cp dch v internet
 • H điu hành
 • Nhà mng di động
 • Cách thiết b ca quý v tương tác vi các dch v trc tuyến ca chúng tôi, bao gm các trang quý v truy cp, các link quý v bm vào, các chuyếđi quý v xem và các tính năng quý v s dng, cùng vi ngày và gi tương ng
 • Chi tiết v bt k trang web chuyn hướng hoc trang thoát nào, cũng như v trí địa lý chung (ví d như cp quc gia hoc thành ph)

Tuyên bố về cookie của chúng tôi sẽ giải thích cụ thể hơn về cách chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tương tự.

App di động

Khi quý v ti xung và s dng bt k app di động nào ca chúng tôi, chúng tôi s thu thp mt s thông tin k thut nhđịnh t thiết b ca quý v để app có th hođộng chính xác và cho các mđích khác như nêu trong Tuyên b bo mt này. Thông tin k thuđó bao gm:

 • Thông tin v kết ni trên thiết b và đin thoi như nhà mng, loi mng, nhà điu hành mng, nhà điu hành mô-đun nhn dng thuê bao (SIM) và quc gia ca SIM
 • H điu hành và phiên bn
 • Kiu máy
 • Hiu sut và thông tin s dng d liu
 • D liu v vic s dng, chng hn như ngày gi app truy cp máy ch ca chúng tôi, các tính năng và link quý v bm vào trong app, ni dung quý v tìm kiếm, giao dch, cũng như các d liu và tp quý v ti v app
 • Các càđặt thiết b quý v chn hoc bt, chng hn như wifi, h thng định v toàn cu (GPS) và Bluetooth (có th được dùng cho các dch v định v, tùy theo s cho phép ca quý v như thông tin gii thích bên dưới)
 • Càđặt thiết b di động
 • Các thông tin k thut khác như tên, loi và phiên bn app, nếu các thông tin đó là cn thiếđể cung cp dch v cho quý v

Cp quyn cho các dch v da trên v trí:

Tùy thuc vào càđặt trên thiết b ca quý v, các quyđược cp và vic quý v chn tham gia mt s chương trình nhđịnh, chúng tôi có th thu thp thông tin v v trí ca thiết b đó nh s dng các tín hiu GPS, tháp truyn sóng đin thoi di động, tín hiu wifi, Bluetooth hoc các công ngh khác. Chúng tôi s thu thp thông tin này, nếu quý v đăng ký tham gia thông qua app hoc chương trình khác (dù trong lđầđăng nhp hay sau đóđể bt mt s dch v da trên v trí nhđịnh có trong app (ví d như khi định v dch v lưu trú sn có gn vi quý v nht). Để tt chc năng định v ca app, quý v có th đăng xut hoc thay đổi càđặt trên thiết b di động.

Vic s dng thông tin cá nhân

Chúng tôi s dng thông tin cá nhân ca quý v vào nhiu mđích khác nhau như nêu dướđây và tùy theo trang web quý v truy cp hoc app quý v s dng.

Vic quý v s dng các trang web, app và dch v trc tuyến:

 • Đặt chuyếđi quý v yêu cu hoc h tr đặt phòng ti nơi lưu trú
 • Cung cp các dch v liên quan đếđặt phòng và/hoc tài khon
 • To, duy trì và cp nht tài khon người dùng trên nn tng ca chúng tôi và xác thc quý v là người dùng
 • Lưu gi lch s tìm kiếm và lch s du lch, tùy chn v nơi lưu trú và chuyếđi, cùng các thông tin tương t v vic quý v s dng nn tng và dch v ca Expedia Group, và cho các mđích khác như nêu trong Tuyên b bo mt này
 • H tr và tđiu kin thun li cho vic chp nhn và x lý các khon thanh toán, coupon cùng các giao dch khác
 • Qun lý các chương trình khách hàng thân thiết và chương trình phn thưởng
 • Thu thp và cho phép các nhn xét liên quan đếđặt phòng
 • Giúp quý v s dng dch v ca chúng tôi nhanh hơn và d dàng hơn thông qua các tính năng như đăng nhp bng tài khon ca quý v trong các dch v và trang web trc tuyến ca mt s công ty thuc Expedia Group

Trao đổi thông tin và tiếp th:

 • Tr li thc mc ca quý vđáng yêu cu v thông tin ca quý v và x lý các la chn v thông tin
 • H tr vic trao đổi thông tin gia quý v và nhà cung cp dch v du lch như khách sn và ch s hu nơi lưu trú
 • Liên h vi quý v (chng hn như qua tin nhn văn bn, email, cuc gđin thoi, thư tín, thông báo t động hoc tin nhn trên các nn tng trao đổi thông tin khác) nhm mđích cung cp các thông tin như xác nhn và cp nht yêu cđặt phòng cho chuyếđi, mđích tiếp th hoc các mđích khác như nêu trong Tuyên b bo mt này
 • Tiếp th sn phm và dch v ca chúng tôi, tưu hóa hođộng tiếp th đó sao cho phù hp vi quý v hơn, đồng thđánh giá và phân tích hiu qu ca hođộng tiếp th, khuyến mãi
 • Qun lý chương trình khuyến mãi như các cuc thi, chương trình rút thăm trúng thưởng và chương trình quà tng tương t

Các mđích kinh doanh khác và tuân th

 • Thc hin kho sát, nghiên cu th trường và phân tích d liu
 • Duy trì, ci thin, nghiên cu và đánh giá hiu qu ca các trang web, app, hođộng, công c và dch v ca chúng tôi
 • Theo dõi hoc ghi li các cuc gi, cuc trò chuyn và thông tin trao đổi khác vđội ngũ dch v khách hàng ca chúng tôi và cáđại din khác, cũng như thông tin trao đổi gia cáđối tác và khách trên nn tng nhm mđích kim soát cht lượng, đào to, gii quyết tranh chp cũng như mđích nêu trong Tuyên b bo mt này
 • To d liu tng hp hon danh hoc hy nhn dng; chúng tôi có th s dng và tiết l d liu này không hn chế, nếđược phép
 • Nâng cao tính bo mt, xác thc danh tính khách hàng, ngăn chn và điu tra các hođộng gian ln và trái phép, bào cha trước các khiếu ni và trách nhim pháp lý khác, đồng thi qun lý các ri ro khác
 • Tuân th lut pháp hin hành, bo v các quyn và lích ca chúng tôi cũng như ca người dùng, bo v chính chúng tôi, đáng yêu cu ca các cơ quan thc thi pháp lut và cơ quan pháp lý khác cũng như các yêu cu nm trong quy trình pháp lý
 • Tuân th lut an ninh, chng khng b, chng hi l, lut hi quan và lut nhp cư hin hành, cũng như các lut và yêu cu thđịnh tương t khác
 • Vn hành hođộng kinh doanh theo các mđích kinh doanh hp pháp và theo quy định ca pháp lut

Vic chia s thông tin cá nhân

Chúng tôi chia s thông tin cá nhân ca quý v như nêu dướđây và trong Tuyên b bo mt này, cũng như theo quy định lut pháp hin hành.

 • Các công ty thuc Expedia Group. Chúng tôi chia s thông tin cá nhân ca quý v gia các công ty thuc Expedia Group, danh sách có texpediagroup.com. Các công ty thuc Expedia Group chia s, truy cp và s dng thông tin cá nhân ca quý v như nêu trong Tuyên b bo mt này.
 • Nhà cung cp dch v bên th ba. Chúng tôi chia s thông tin cá nhân vi các bên th ba liên quan đến vic cung cp dch v cho quý v và hođộng kinh doanh ca chúng tôi (ví d: x lý th tín dng, cung cp dch v khách hàng, phân tích hođộng kinh doanh, ngăn chn hành vi gian ln và cung cp các dch v v tuân thđồng thi mang đến cho quý v nhng ni dung qung cáo phù hp vi s thích ca quý v). Các nhà cung cp dch v bên th ba này phi bo v thông tin cá nhân chúng tôi chia s vi h và không được s dng bt k thông tin cá nhân có th nhn dng trc tiếp nào ngoài mđích cung cp các dch v chúng tôđã ký hđồng vi h. H không được phép s dng thông tin cá nhân chúng tôi chia s vào mđích tiếp th trc tiếp ca riêng h (tr khi quý v đã đồng ý riêng vi bên th ba theo cáđiu khon do bên th ba đó đưa ra).
 • Nhà cung cp dch v du lch. Chúng tôi chia s thông tin cá nhân vi các nhà cung cp liên quan đến chuyếđi như khách sn, hãng hàng không, công ty cho thuê xe, công ty bo him, ch s hu và qun lý nơi lưu trú cho thuê và nếu có, cho nhà cung cp hođộng, hãng xe la hoc tàu du lch đáng đặt ch ca quý v. Xin lưý rng các nhà cung cp dch v du lch có th liên h vi quý v để thu thp thêm thông tin nếu cn thiết cho vic h tr đặt ch ca quý v hoc cung cp chuyếđi hay các dch v liên quan.
 • Đối tác kinh doanh và ưđãi. Nếu trin khai mt chương trình hay cung cp mt dch v hoc sn phm kết hp vđối tác kinh doanh bên th ba, chúng tôi s chia s thông tin ca quý v vđối táđó nhm h tr hođộng tiếp th hoc cung cp sn phm hoc dch v liên quan. Trong hu hết các trường hđó, chương trình hoưđãi s bao gm tên cđối tác kinh doanh bên th ba, hin th riêng bit hoc cùng vi tên ca chúng tôi, hoc quý v s được chuyn hướng ti trang web cđối táđó kèm theo thông báo. Ví d v mi quan h hp tác kinh doanh như vy là chương trình khách hàng thân thiết ca bên th ba cho phép quý v tích lũđim bng cách hoàn tđặt phòng trên nn tng ca chúng tôi.
 • Bên th ba khác. Khi quý v truy cp mt s tính năng nhđịnh như núThích trên Facebook hoc tính năng đăng nhp mt ln cho phép quý v đăng nhp dch v trc tuyến ca chúng tôi bng tài khon mng xã hi, quý v s chia s thông tin vi bên th ba như công ty mng xã hi, chng hn như chia s thông tin rng quý v đã truy cp hoc tương tác vi chúng tôi. Ti Khu vc kinh tế châÂu (EEA), Thy Sĩ và Vương quc Anh (UK), chúng tôi s không ti các nút chia s hođăng nhp mng xã hi trên trang web ca mình tr khi và cho đến khi quý v chp nhn vic chúng tôi s dng cookie và các công ngh tương tĐể tìm hiu thêm, hãy xem Tuyên b v cookie ca chúng tôi. Nhà cung cp bên th ba có th kết hp thông tin này vi thông tin khác v quý v mà h có. Thông tin cá nhâđược chia s s được qun lý theo chính sách bo mt ca nhà cung cp bên th ba (bao gm bt k thông tin cá nhân nào chúng tôi có th truy cp thông qua nhà cung cp bên th ba). Nhà cung cp bên th ba s thông báo cho quý v cách sđổi càđặt v bo mt ca quý v trên trang web ca h.
 • Quyn và nghĩa v pháp lýChúng tôi có th tiết l thông tin cá nhân ca quý v để thc thi các chính sách ca mình hoc khi chúng tôđược phép tiết l (hoc tin tưởng mt cách trung thc rng chúng tôi phi làm như vy) theo lut pháp hin hành, chng hn như để đáng yêu cu ca cơ quan thc thi pháp lut hoc cơ quan chính quyn, phc v v kin thc tế hođượđề xut, hoc bo v và bin h cho tài sn, con người và các quyn hoc lích khác ca chúng tôi. Chúng tôi cũng có th chia s thông tin cá nhân ca quý v theo tráđòi hu tòa hoc yêu cu pháp lý khác, hoc khi viđó là cn thiếđể np mt s loi thuế nhđịnh trong quá trình x lý các khon thanh toán theo yêu cu ca pháp lut hoc quy trình pháp lý.
 • Chuyn giao tđoàn. Chúng tôi có th chia s thông tin cá nhân ca quý v trong trường hp chuyn giao tđoàn, ví d như bán bt, sáp nhp, hp nht, chuyn nhượng hoc bán tài sn, hoc trong trường hp hiếm khi xy ra là phá sn. Trong trường hp mua li, chúng tôi s thông báo cho đơn v mua rng h ch được s dng thông tin cá nhân ca quý v cho các mđích được nêu trong Tuyên b bo mt này.

Các quyn và la chn ca quý v

Quý v có mt s quyn và la chn nhđịnh đối vi thông tin cá nhân ca mình, như nêu dướđây:

 • Nếu có tài khon vi chúng tôi, quý v có th thay đổi các tùy chn trao đổi thông tin bng cách (1) đăng nhp và cp nht thông tin trong tài khon ca quý v (không áp dng vi tt c các công ty thuc Expedia Group) hoc (2) liên h vi chúng tôtđây
 • Quý v có th kim soát vic chúng tôi s dng mt s cookie nhđịnh theo hướng dn trong Tuyên b v cookie
 • Quý v có th cp nht thông tin sao cho chính xác bt k lúc nào bng cách đăng nhp vào tài khon hoc liên h vi chúng tôi
 • Nếu không còn mun nhn email tiếp th và qung cáo, quý v có th bm vào link hđăng ký’ trong email để hđăng ký. Quý v cũng có th đăng nhp vào tài khođể thay đổi các càđặt v trao đổi thông tin (không áp dng vi tt c các công ty thuc Expedia Group) hoc liên h vi chúng tôi tđây. Xin lưý rng nếu quý v chn hđăng ký hoc t chi nhn email tiếp th, chúng tôi vn có th gi cho quý v các thông báo quan trng liên quan đến tài khon và giao dch; quý v không th hđăng ký các thông báo này
 • Đối vi app di động ca chúng tôi, quý v có th xem và qun lý các thông báo, tùy chn trong menu càđặt ca app và ca h điu hành
 • Nếu chúng tôi x lý thông tin cá nhân ca quý v da trên s đồng ý ca quý v, quý v có th liên h vi chúng tôđể rút li s đồng ý đó bt k lúc nào. Vic quý v rút li s đồng ý s không nh hưởng đến tính hp pháp ca bt k quá trình x lý nào din ra trước khi quý v rút li, đồng thi không nh hưởng đến quá trình chúng tôi x lý thông tin cá nhân ca quý v da trên cơ s pháp lý, không phi da trên s đồng ý

Nếu quý v có thc mc v bo mt cũng như các quyn và la chn ca quý v, vui lòng liên h vi chúng tôtđây.

Chuyn d liu quc tế

Thông tin cá nhân chúng tôi x lý có th được truyn hoc chuyđến các quc gia không phi quc gia quý v cư trú. Các quc gia đó có th có lut bo v d liu khác vi lut bo v d liu ca quc gia quý v.

Các máy ch phc v nn tng ca chúng tôđượđặt ti M còn các công ty thuc Expedia Group và nhà cung cp dch v bên th ba hođộng ti nhiu quc gia trên thế gii. Khi thu thp thông tin cá nhân ca quý v, chúng tôi có th x lý thông tin đó ti bt k quc gia nào trong s này.

Chúng tôđã thc hin các bước phù hp và áp dng các bin pháp bo v nhđảm bo thông tin cá nhân ca quý v luôđược bo v theo Tuyên b bo mt này. Ví d, bt k hođộng chuyn d liu nào gia các công ty thuc tđoàđềđược qun lý theo các tha thun ni b ca tđoàn. Các tha thuđó có nhng điu khon nghiêm ngt v vic chuyn d liu (bao gm c cáĐiu khon hđồng tiêu chun cy ban châÂu, đối vi trường hp chuyn d liu t Khu vc kinh tế châÂu) và yêu cu tt c các công ty thuc tđoàn phi bo v thông tin cá nhân h x lý theo lut bo v d liu hin hành. Ngoài ra, mt s đơn v liên kết ti M ca Expedia Group đã chng nhn vi Chương trình bo mt gia châÂu - M và gia Thy Sĩ - M, như được gii thích trong phChương trình bo mt dướđây.

Chúng tôi cũng yêu cu các nhà cung cp dch v bên th ba được chuyn d liu pháp dng các bin pháp bo v thích hp nhm bo v thông tin cá nhân ca quý v theo lut bo v d liu hin hành. Các bin pháp c th đượáp dng s tùy thuc vào nhà cung cp dch v và tha thun ca chúng tôi vi h có th bao gm cáĐiu khon hđồng tiêu chuđượy ban châÂu phê duyt, chng nhn ca nhà cung cp dch v theo Chương trình bo mt gia châÂu - M và/hoc gia Thy Sĩ - M, hoc tùy thuc vào Quy tc ràng buc doanh nghip ca nhà cung cp dch v, theo định nghĩa cy ban châÂu.

Chương trình bo mt

Mt s đơn v liên kết ti M ca Expedia Group đã chng nhn vi khuôn kh Chương trình bo mt gia châÂu - M và gia Thy Sĩ - M và chng nhn rng chúng tôi tuân th các Nguyên tc ca chương trình bo mt v thông báo, la chn, mc chu trách nhiđối vi hođộng chuyn tiếp, bo mt, tính toàn vn ca d liu và gii hn mđích, truy cp, truy đòi, thc thi và trách nhim pháp lý đối vi thông tin cá nhân t châÂu, Thy Sĩ và Vương quc Anh. Các chng nhn ca chúng tôi có tđâyĐể tìm hiu thêm v các nguyên tc ca Chương trình bo mt, vui lòng truy cp: www.privacyshield.govĐể tìm hiu thêm v vic chúng tôi tuân th Khuôn kh chương trình bo mt, vui lòng xem thông tin đăng tđây.

Bo mt

Chúng tôi mong mun quý v s cm thy tin tưởng khi s dng nn tng ca chúng tôi cũng như tt c các công c và dch v liên quan, đồng thi chúng tôi cam kết thc hin các bước thích hđể bo v thông tin chúng tôi thu thp. Tuy không công ty nào có th đảm bo tính bo mt tuyđối, nhưng chúng tôi chc chn s thc hin nhng bước hp lý nhm trin khai các bin pháp phù hp v mt thc tế, k thut và t chđể bo v thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thp và x lý.  

Lưu gi h sơ

Chúng tôi s lưu gi thông tin cá nhân ca quý v theo tt c lut pháp hin hành, chng nào thông tin đó còn phc v các mđích nêu trong Tuyên b bo mt này, tr khi pháp lut yêu cu lưu gi lâu hơn. Chúng tôi s hy nhn dng, tng hp hon danh thông tin cá nhân ca quý v nếu d định s dng thông tin đó vào mđích phân tích hoc phân tích xu hướng trong khong thi gian dài hơn.

Tiêu chí chúng tôáp dng để xáđịnh thi gian lưu gi bao gm:

 • Thi gian mi quan h gia quý v và chúng tôi tn ti, bao gm mi tài khon m quý v có th có vi các công ty thuc Expedia Group hay cáđặt phòng gđây hoc giao dch khác quý v thc hin trên nn tng ca chúng tôi
 • Vic chúng tôi có hay không có nghĩa v pháp lý liên quan đến thông tin cá nhân ca quý v, ví d như lut pháp yêu cu chúng tôi lưu gi h sơ v các giao dch gia quý v và chúng tôi
 • Vic có nghĩa v pháp lý hin ti và liên quan nành hưởng đến thi gian chúng tôi lưu gi thông tin cá nhân ca quý v hay không, bao gm c nghĩa v theo hđồng, lưu gi để phc v vic kin tng, pháp quy v thi hiu và các trường hđiu tra theo quy định

Liên h vi chúng tôi

Nếu quý v có điu gì thc mc hay lo ngi v vic chúng tôi s dng thông tin cá nhân ca quý v, vui lòng liên h vi chúng tôi thông qua Phn Bo mt trên Cng thông tin dch v khách hàng đây. Để xem danh sách các công ty thuc Expedia Group, bm vàđây.

Cp nht Tuyên b bo mt

Chúng tôi có th cp nht Tuyên b bo mt này cho phù hp vi nhng thay đổi v lut pháp hoc tình hình phát trin v k thut hoc kinh doanh. Quý v có th biết thđim Tuyên b bo mt nàđược cp nht ln cui bng cách xem ngàcp nht ln cui  đầu Tuyên b này.