Chuyển đến nội dung chính.

Chính sách cookie

In tất cả các phần

 

Cp nht ln cui: ngày 27 tháng 10 năm 2020

 

Tuyên b v cookie

Các loi cookie và công ngh tương t

Cookie

Cookie là nhng đon văn bn nh được gi dưới dng tp tin ti máy tính hoc thiết b di động ca quý v khi quý v truy cp hu hết các trang web. Cookie có th được phân phi bi chúng tôi (cookie ca bên th nht) hoc đối tác hay nhà cung cp bên th ba (cookie ca bên th ba). Cookie có th là cookie theo phiên hoc cookie c định. Cookie theo phiên s cho phép trang web nhn biết và liên kết các hành động ca người dùng trong mt phiên duyt web và hết hn vào cui mi phiên. Cookie c định giúp chúng tôi nhn biết quý v là người dùng hin ti và được lưu gi trên h thng hoc thiết b ca quý v cho đến khi hết hn nhưng quý v cũng có th xóa các cookie này trước ngày hết hn.

Các công ngh tương t khác

 • Tp tin ch báo, gif, gif rng là các đồ ha nh, mi đồ ha này s mang mt mã định danh duy nht và được nhúng vô hình trên trang web và trong email. Tp tin ch báo giúp chúng tôi biết khi nào mt trang web nht định được truy cp hoc liu biu ng qung cáo trên các trang web ca chúng tôi và trang web khác có hiu qu không. Chúng tôi cũng s dng tp tin ch báo trong các email da trên HTML để biết người nhn có m email ca chúng tôi hay không, qua đó đánh giá hiu qu ca mt s cách thc trao đổi thông tin, chương trình khuyến mãi và chiến dch tiếp th nht định.
 • Tp tin ch báo da trên khong cách gi tín hiu mt chiu trong khong cách rt ngn để giao tiếp vi các app di động có liên quan được cài đặt trên đin thoi ca quý v. Các tp tin này có th thông báo cho quý v, ví d như v nhng tri nghim liên quan đến chuyến đi, đồng thi có th thông báo cho quý v v nhng ưu đãi và khuyến mãi liên quan. Tp tin ch báo ch giao tiếp vi thiết b ca quý v khi quý v khong cách gn và đã đồng ý trong app di động có liên quan.
 • Đim nh là các đối tượng nh được nhúng vào trang web mà người dùng không th nhìn thy. Chúng tôi s dng đim nh để phân phi cookie ti máy tính ca quý v, to điu kin cho quá trình đăng nhp, theo dõi hot động trên các trang web ca chúng tôi và phân phi qung cáo trc tuyến.
 • Tag là các đon mã HTML nh hướng dn trình duyt ca quý v yêu cu mt s ni dung nht định to bi máy ch qung cáo. Chúng tôi s dng tag để hin th cho quý v chương trình khuyến mãi và qung cáo phù hp.
 • Tp lnh là các đon mã JavaScript khi chy t động khi mt s trang web nht định bt đầu ti, nhm xác định xem người dùng có xem các qung cáo được liên kết hay không.
 • Đối tượng lưu tr cc b, ví d như HTML 5, được s dng để lưu tr ni dung và tùy chn. Các bên th ba mà chúng tôi hp tác để cung cp mt s tính năng nht định trên trang web nhm hin th qung cáo da trên hot động duyt web ca quý v s s dng Đối tượng lưu tr cc b để thu thp và lưu tr thông tin.

Trong Tuyên b v cookie này, tt c các công ngh nêu trên s được gi chung là cookie.

Vic Expedia Group s dng cookie

Expedia Group s dng cookie vì nhiu lý do, bao gm:

 • Ci thin tri nghim ca quý v khi truy cp các trang web ca chúng tôi
 • Hoàn thành các giao dch và đảm bo các trang web ca chúng tôi hot động như d kiến
 • Ghi nh các tùy chn ca quý v, như ngôn ng, khu vc hoc đơn v tin t
 • Hin th cho quý v qung cáo phù hp và phân tích hiu qu ca qung cáo
 • Cho phép quý v quay li nhng ni dung tìm kiếm trước đó v chuyến đi
 • Xác định li trên các trang web ca chúng tôi
 • H tr bo v d liu và có kh năng phát hin, điu tra hot động gây hi hoc gian ln
 • Hiu rõ lưu lượng truy cp vào trang web ca chúng tôi, bao gm ngày gi truy cp, ngày gi truy cp ln cui và các thông tin khác
 • Phân tích hiu qu hot động ca các trang web

Các loi thông tin mà cookie thu thp

Các loi thông tin chúng tôi thu thp qua cookie bao gm:

 • Địa ch IP
 • ID thiết b
 • Các trang đã xem
 • Loi trình duyt
 • Thông tin duyt web
 • H điu hành
 • Nhà cung cp dch v internet
 • Vic quý v có hay không phn ng hoc tương tác vi mt qung cáo
 • Link hoc URL chuyn hướng hoc đã chuyn hướng
 • Tính năng đã s dng và hot động đã tham gia trên các trang web và trong app ca chúng tôi

Hãy xem phn Các loi thông tin cá nhân chúng tôi thu thp trong Tuyên b bo mt để tìm hiu thêm v các loi thông tin được thu thp t động.

Các loi cookie và chc năng ca cookie

Cookie thiết yếu

Mt s cookie nht định là cn thiết hoc thiết yếu để các trang web ca chúng tôi hot động như mong mun. Cookie thiết yếu là cn thiết để quý v có th điu hướng trên trang web ca chúng tôi và s dng mt s tính năng nht định như đăng nhp vào tài khon và qun lý đặt phòng. Các cookie này cũng được s dng để ghi nh các cài đặt v bo mt cho phép truy cp vào ni dung c th. Cui cùng, chúng tôi s dng cookie thiết yếu để thu thp thông tin v vic khách truy cp vào nhng trang web nào nhiu nht, t đó ci thin các dch v trc tuyến. Quý v không th t chi cookie thiết yếu.

Các loi cookie khác

Chúng tôi cũng s dng các loi cookie khác để trang web ca mình thu hút và hu dng vi quý v:

 • Cookie chc năng. Chúng tôi mun đảm bo rng khi quý v truy cp trang web ca chúng tôi, các tùy chn (như ngôn ng ưu tiên), cài đặt và ni dung tìm kiếm trước đó ca quý v s được ghi nh. Cookie chc năng s nâng cao tri nghim ca quý v trên trang web ca bt k công ty nào thuc Expedia Group. 
 • Cookie phân tích. Chúng tôi s dng cookie phân tích vào mc đích:
  • Hiu rõ hiu qu ca trang web và cách trang web được s dng, bao gm s lượng khách truy cp, thi gian quý v lưu li trên trang web và nhng phn ca trang web mà quý v truy cp. Chúng tôi có th xem thông tin chi tiết v cách khách truy cp tương tác vi trang web, ví d như s lượt bm ca khách truy cp trên mt trang nht định, chuyn động chut và hot động cun ca h, các t tìm kiếm mà h s dng và ni dung mà h nhp vào các trường khác nhau
  • Th nghim các thiết kế và tính năng khác nhau cho trang web ca chúng tôi
  • Theo dõi cách khách truy cp tiếp cn các trang web ca chúng tôi
  • Xác định hiu qu qung cáo ca chúng tôi
  • Ci thin dch v, bao gm c tri nghim ca quý v trên trang web ca chúng tôi

Đối vi mc đích phân tích, các nhà cung cp dch v bên th ba ca chúng tôi có th s dng cookie để thc hin dch v và có th kết hp thông tin v quý v mà h thu thp được trên các trang web ca chúng tôi vi thông tin khác mà h đã thu thp. Ví d, chúng tôi s dng cookie phân tích ca Google để theo dõi hiu qu ca các trang web. Kh năng s dng và chia s ca chúng tôi đối vi thông tin do Google Analytics thu thp v vic quý v truy cp các trang web ca chúng tôi phi chu s gii hn ca Điu khon s dng Google Analytics và Chính sách bo mt ca Google. Tuyên b v cookie này không bao hàm vic các bên th ba đó s dng thông tin ca quý v.

Mt s cookie phân tích có th thc hin nhng tác v thiết yếu và/hoc mang tính chc năng đối vi các dch v trc tuyến, ví d như h tr ci thin trang web và th nghim các thay đổi trên trang web. 

 • Cookie qung cáo. Expedia Group và các đối tác qung cáo bên th ba ca chúng tôi có th s dng cookie qung cáo để hin th cho quý v các qung cáo c trên và ngoài các trang web ca chúng tôi da theo s thích ca quý v. Chúng tôi có th cho phép bên th ba thu thp thông tin v hot động trc tuyến ca quý v thông qua cookie để thc hin dch v ca h cũng như kết hp thông tin v quý v mà h thu thp được trên các trang web ca chúng tôi vi thông tin khác mà h đã thu thp. Các bên th ba này bao gm đối tác kinh doanh thu thp thông tin khi quý v xem hoc tương tác vi mt trong (1) các qung cáo ca h trên trang web ca chúng tôi hoc (2) thông tin qung cáo hoc đặt phòng ca chúng tôi trên trang web và mng qung cáo ca h, các trang web và mng qung cáo này s thu thp thông tin v s thích ca quý v khi quý v xem hoc tương tác vi mt trong các qung cáo hoc cơ chế theo dõi mà h b trí trên nhiu trang web khác nhau trên internet. Các đối tác ca chúng tôi có th đưa ra gi định v s thích, đặc đim hoc la chn ca quý v và thêm quý v vào các nhóm da trên các gi định đó nhm hin th cho quý v qung cáo phù hp. Expedia Group không có quyn truy cp vào cookie mà các bên th ba này có th s dng để thu thp thông tin v s thích ca quý v và Tuyên b v cookie này hoc Tuyên b bo mt ca chúng tôi không bao hàm cách thc hành ca các bên th ba này đối vi thông tin. Mt s nhng công ty này là thành viên ca Sáng kiến qung cáo mng, t chc này cung cp mt địa đim duy nht để chn không nhn mc tiêu qung cáo t các công ty thành viên. Để tìm hiu thêm, vui lòng bm vào  đây và đây

La chn v thông tin ca quý v

Quý v có th chn không nhn qung cáo trc tuyến phù hp trên trang web này và các trang web khác, cũng như tìm hiu thêm v cách t chi vic người khác s dng thông tin ca quý v vào mc đích hin th qung cáo phù hp bng cách truy cp mt trong nhng trang sau:

  Vi Khu vc kinh tế châu Âu, Thy Sĩ và Vương quc Anh:  http://www.youronlinechoices.eu/

  Vi Canada:  http://youradchoices.ca/choices/

•   Vi M và các khu vc còn li trên thế gii:

 • http://www.aboutads.info/choices/
 • http://optout.networkadvertising.org/

Xin lưu ý rng nếu quý v chn không nhn qung cáo phù hp, quý v s vn thy các qung cáo trc tuyến nhưng nhng qung cáo đó chung chung và ít phù hp hơn.

Quý v có th qun lý cookie như thế nào?

Quý v có th thiết lp hoc sa đổi các tùy chn kim soát trình duyt web để chp nhn hoc t chi cookie khi mun, nhưng xin nh rng nếu quý v chn t chi cookie, quyn truy cp ca quý v vào mt s chc năng và khu vc trên trang web ca chúng tôi có th b hn chế.

Tín hiu Do-Not-Track (không theo dõi) và các cơ chế tương t.

Mt s trình duyt web có th truyn các tín hiu "do-not-track" (không theo dõi) đến các trang web người dùng truy cp. Vì các trình duyt web kết hp và kích hot tính năng này theo nhiu cách khác nhau, vic người dùng có ý định truyn ti nhng tín hiu này không hoc h có biết v tính năng này không đôi khi không rõ ràng. Nhng thành viên tham gia t chc thiết lp quy chun internet hàng đầu nghiên cu v vn đề này đang trong quá trình xác định các trang web cn làm gì khi nhn tín hiu này, nếu cn. Chúng tôi hin không có phn hi khi nhn nhng tín hiu này. Nếu và khi tiêu chun cui cùng được thiết lp và chp nhn, chúng tôi s đánh giá li phn hi ca các trang web ca chúng tôi đối vi nhng tín hiu này và cp nht Tuyên b v cookie này cho phù hp.

Liên h vi chúng tôi

Nếu quý v có điu gì thc mc hay lo ngi v vic chúng tôi s dng thông tin cá nhân ca quý v, vui lòng liên h vi chúng tôi [thông qua Phn Bo mt trên Cng thông tin dch v khách hàng đây]. Để xem danh sách các công ty thuc Expedia Group, bm vào đây.

Cp nht Tuyên b v cookie

Chúng tôi có th cp nht Tuyên b v cookie này cho phù hp vi nhng thay đổi v lut pháp hoc tình hình phát trin v k thut hoc kinh doanh. Quý v có th biết thi đim Tuyên b v cookie này được cp nht ln cui bng cách xem ngày cp nht ln cui đầu Tuyên b này.