Chuyển đến nội dung chính.

Điều khoản và Điều kiện

In tất cả các phần

MỤC LỤC

 

Giới thiệu

Sử dụng trang web Hotels.com

Giới hạn về việc sử dụng cá nhân và phi thương mại

Từ chối trách nhiệm pháp lý

Bồi thường

Không được sử dụng theo cách bất hợp pháp hoặc bị cấm

Liên kết đến trang web của bên thứ ba

Phần mềm có sẵn trên trang web này

Điều kiện sử dụng mã giảm giá

Thuế và phí dịch vụ

Chi tiết về thanh toán trực tuyến ngay hoặc thanh toán sau tại nơi lưu trú

Giá

Cách hiển thị sản phẩm và dịch vụ trên Hotels.com

Thay đổi hoặc hủy

Điều khoản và Điều kiện của Hotels.com™ Rewards

Điểm đến du lịch

Sửa đổi thỏa thuận này

Quy tắc và giới hạn của nhà cung cấp

Đặt phòng nhóm

Đặt phòng dài hạn

Bộ chuyển đổi tiền tệ

Các khoản phí do ngân hàng thu

Phương thức thanh toán thay thế

Nhận xét, phản hồi, hình ảnh và nội dung của người dùng

Hướng dẫn gửi hình ảnh

Thông báo về tài liệu vi phạm

Thông báo bác bỏ

Chấm dứt tài khoản

Thông báo phản đối

Điều khoản sử dụng bổ sung dành cho ứng dụng di động Hotels.com

 

 

GIỚI THIỆU

 

Các cụm từ "chúng tôi", "Công ty" và "Hotels.com" đề cập đến Hotels.com, L.P., doanh nghiệp hợp danh trách nhiệm hữu hạn ở Texas có văn phòng đăng ký tại 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, Mỹ, các chi nhánh và/hoặc nhà cung cấp tương ứng ("Hotels.com") và "bạn" đề cập đến cá nhân tạo tài khoản với chúng tôi và/hoặc khách hàng đặt phòng qua chúng tôi trực tiếp thông qua trang web này hoặc gián tiếp qua bất kỳ chi nhánh nào mà chúng tôi cung cấp dịch vụ thông qua họ.

 

Trang web này được cung cấp tùy thuộc vào sự chấp thuận của bạn mà không có sửa đổi đối với điều khoản, điều kiện và thông báo có tại đây như hiển thị vào thời điểm đặt phòng. Tất cả hành vi sử dụng tài khoản của bạn và việc chúng tôi sử dụng thông tin liên quan đến tài khoản của bạn cùng với đặt phòng được đặt thông qua chúng tôi phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và thông báo sau đây. Việc bạn sử dụng trang web này thể hiện rằng bạn đồng ý với tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo đó. Nếu không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này thì bạn không được phép sử dụng trang web này. Hotels.com có thể trao quyền lợi của các quy định trong thỏa thuận này cho các chi nhánh cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến dưới tên Hotels.com tại Việt Nam.

 

SỬ DỤNG TRANG WEB HOTELS.COM 

 

Trang web Hotels.com được cung cấp chỉ với mục đích hỗ trợ khách hàng xác định tình trạng thực tế của hàng hóa và dịch vụ du lịch, thực hiện đặt phòng hợp pháp hoặc giao dịch kinh doanh với nhà cung cấp, ngoài ra, không vì mục đích nào khác. Bạn đảm bảo rằng mình đủ tối thiểu 18 tuổi (hoặc độ tuổi trưởng thành tại quốc gia của bạn) và đủ tư cách pháp lý để tham gia vào thỏa thuận này cũng như sử dụng trang web này theo tất cả các điều khoản và điều kiện có tại đây. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm tài chính về mọi hành vi sử dụng trang web này của bạn (cũng như việc người khác sử dụng tài khoản của bạn). Bạn cũng đảm bảo rằng mọi thông tin được bạn hoặc người mà bạn được ủy quyền hợp pháp hành động thay cho người đó cung cấp trong quá trình sử dụng trang web này là đúng và chính xác. Mọi đặt phòng mang tính chất đầu cơ, sai trái hoặc gian lận hoặc bất kỳ việc đặt phòng nào theo dự đoán nhu cầu đều bị cấm mà không có giới hạn. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chỉ sử dụng công cụ đặt dịch vụ du lịch của trang web này để thực hiện đặt phòng hoặc thanh toán hợp pháp cho bạn hoặc cho người khác mà bạn được ủy quyền hợp pháp để hành động thay cho người đó. Quý vị hiểu rằng mọi động thái lạm dụng, các hoạt động đáng ngờ, có dấu hiệu gian lận hoặc sử dụng sai trái công cụ đặt dịch vụ du lịch của trang web này có thể dẫn đến việc Hotels.com hủy tất cả mọi đặt phòng, đặt chỗ liên quan đến tên, địa chỉ email hoặc tài khoản của quý vị và đóng tất cả mọi tài khoản Hotels.com có liên quan. Hotels.com cũng có thể hủy mọi đặt phòng liên quan đến tên, địa chỉ email hoặc tài khoản của bạn và đóng mọi tài khoản Hotels.com liên quan nếu bạn đã thực hiện nhiều đặt phòng trên trang web này và Hotels.com cho rằng (theo cách hợp lý) mọi đặt phòng như vậy đều nhằm mục đích bán lại. Nếu những đặt phòng bị hủy đó là đặt phòng không hoàn tiền, Hotels.com có quyền không hoàn tiền cho bạn đối với các đặt phòng bị hủy. Nếu quý vị có bất kỳ hoạt động gian lận nào, Hotels.com có quyền thực hiện bất kỳ hành động pháp lý cần thiết nào và quý vị có thể phải chịu trách nhiệm với các chi phí phát sinh cho Hotels.com, bao gồm chi phí pháp lý và tổn hại.  Để khiếu nại liên quan đến việc bị hủy đặt phòng, tạm thời đóng hay đóng tài khoản, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

 

GIỚI HẠN VỀ VIỆC SỬ DỤNG CÁ NHÂN VÀ PHI THƯƠNG MẠI 

 

Trang web này dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại. Nội dung và thông tin trên trang web này (bao gồm, không giới hạn ở, giá và tình trạng thực tế của dịch vụ du lịch), cũng như cơ sở hạ tầng được sử dụng để cung cấp các nội dung và thông tin đó, là tài sản độc quyền của Hotels.com hoặc nhà cung cấp cũng như cung ứng của Hotels.com. Theo đó, như một điều kiện sử dụng trang web này, bạn đồng ý không sử dụng trang web này hoặc nội dung hay thông tin của trang web cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc phi cá nhân nào (trực tiếp hay gián tiếp). Mặc dù bạn có thể tạo các bản sao có giới hạn của lịch trình du lịch (và các nội dung liên quan) cho chuyến đi hoặc dịch vụ đã đặt thông qua trang web này, bạn đồng ý không sửa đổi, sao chép, phân phát, truyền tải, hiển thị, thực hiện, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, tạo sản phẩm phái sinh, chuyển nhượng hoặc bán hay bán lại bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hay dịch vụ nào nhận được từ trang web này. Ngoài ra, bạn đồng ý không: 

• sử dụng trang web này hay nội dung của trang web cho bất kỳ mục đích thương mại nào như (nhưng không giới hạn ở) đặt dịch vụ du lịch hoặc sản phẩm khác nhằm mục đích bán lại;

•   truy cập, theo dõi hoặc sao chép bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào của trang web này bằng mọi robot, spider, scraper hay phương tiện tự động khác hoặc mọi quy trình thủ công vì bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Hotels.com, L.P.; 

•   vi phạm các quy định giới hạn trong bất kỳ tiêu đề loại trừ robot nào trên trang web này hoặc bỏ qua hay vượt qua các biện pháp khác được sử dụng để ngăn chặn hoặc giới hạn quyền truy cập vào trang web này; 

•   thực hiện bất kỳ hành động nào mà theo Hotels.com là áp đặt hoặc có thể áp đặt lượng tải lớn không phù hợp hoặc không tương xứng lên cơ sở hạ tầng của Hotels.com; hoặc 

•   liên kết sâu vào bất kỳ phần nào của trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn ở đường dẫn đặt chỗ cho mọi dịch vụ du lịch) vì bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Hotels.com 

 

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 

 

KHÔNG CÓ ĐIỀU NÀO TRONG THỎA THUẬN NÀY SẼ, VÀ SẼ ĐƯỢC COI LÀ, GIỚI HẠN HAY LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI HÀNH VI GIAN LẬN CỦA CHÚNG TÔI, THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HAY TỬ VONG DO SƠ SUẤT CỦA CHÚNG TÔI.

 

THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TRANG WEB NÀY CÓ THỂ KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC BAO GỒM LỖI ĐÁNH MÁY. CỤ THỂ, HOTELS.COM VÀ CÁC CHI NHÁNH KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH CHÍNH XÁC CỦA, VÀ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI NỘI DUNG KHÔNG CHÍNH XÁC LIÊN QUAN ĐẾN ẢNH CỦA NƠI LƯU TRÚ VÀ CỦA NHÀ CUNG CẤP KHÁC, TIỆN NGHI CỦA NƠI LƯU TRÚ, DU THUYỀN, XE HƠI VÀ MÔ TẢ SẢN PHẨM KHÁC CŨNG NHƯ DANH SÁCH TIỆN NGHI, DỊCH VỤ CỦA NƠI LƯU TRÚ VÀ MÔ TẢ SẢN PHẨM KHÁC HIỂN THỊ TRÊN TRANG WEB NÀY, PHẦN LỚN THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÁC NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG. XẾP HẠNG NƠI LƯU TRÚ HIỂN THỊ TRÊN TRANG WEB NÀY CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH HƯỚNG DẪN CHUNG, VÀ HOTELS.COM CÙNG CÁC CHI NHÁNH KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH CHÍNH XÁC CỦA XẾP HẠNG. THÔNG TIN TẠI ĐÂY ĐƯỢC THAY ĐỔI THEO ĐỊNH KỲ. HOTELS.COM, CÁC CHI NHÁNH, VÀ/HOẶC NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CÓ THỂ CẢI THIỆN VÀ/HOẶC THAY ĐỔI TRANG WEB NÀY BẤT KỲ LÚC NÀO.

 

HOTELS.COM, CÁC CHI NHÁNH, VÀ/HOẶC NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ KHÔNG CAM ĐOAN VỀ TÍNH PHÙ HỢP CỦA THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CÓ TRONG TRANG WEB NÀY VÌ BẤT KỲ LÝ DO NÀO, ĐỒNG THỜI VIỆC BAO GỒM HAY CHÀO BÁN SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ BẤT KỲ TRÊN TRANG WEB NÀY KHÔNG CẤU THÀNH VIỆC BẢO LÃNH HAY KHUYẾN NGHỊ CỦA HOTELS.COM HAY CÁC CHI NHÁNH CHO SẢN PHẨM HAY DỊCH VỤ ĐÓ. TẤT CẢ THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO. HOTELS.COM, CÁC CHI NHÁNH, VÀ/HOẶC NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ TẠI ĐÂY TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN NÀY, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ, BAO GỒM MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN NGỤ Ý LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG BÁN SẢN PHẨM, TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU VÀ KHÔNG XÂM PHẠM.

 

HÃNG VẬN CHUYỂN, NƠI LƯU TRÚ VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ DU LỊCH HAY DỊCH VỤ KHÁC CHO HOTELS.COM LÀ CÁC NHÀ THẦU ĐỘC LẬP, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠI LÝ HAY ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HOTELS.COM HOẶC CÁC CHI NHÁNH. HOTELS.COM VÀ CÁC CHI NHÁNH KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO CÁC HÀNH ĐỘNG, LỖI, SAI SÓT, CAM ĐOAN, BẢO ĐẢM, VI PHẠM HAY SƠ SUẤT CỦA BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP NÀO NÊU TRÊN HOẶC CHO BẤT KỲ THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN, TỬ VONG, TỔN HẠI TÀI SẢN HOẶC HƯ HẠI HAY PHÍ TỔN NÀO KHÁC BẮT NGUỒN TỪ ĐÓ. HOTELS.COM VÀ CÁC CHI NHÁNH KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ KHÔNG HOÀN TRẢ TRONG TRƯỜNG HỢP HOÃN, HỦY, ĐẶT PHÒNG QUÁ TẢI, ĐÌNH CÔNG, BẤT KHẢ KHÁNG HOẶC CÁC NGUYÊN NHÂN KHÁC NẰM NGOÀI QUYỀN KIỂM SOÁT TRỰC TIẾP CỦA HỌ, ĐỒNG THỜI HỌ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CHI PHÍ BỔ SUNG, SAI SÓT, TRÌ HOÃN, ĐỔI TUYẾN HOẶC HÀNH ĐỘNG BẤT KỲ CỦA MỌI CHÍNH QUYỀN HOẶC CƠ QUAN.

 

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, HOTELS.COM, CÁC CHI NHÁNH, VÀ/HOẶC NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ TỔN HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC DO HẬU QUẢ NÀO NẢY SINH TỪ, HOẶC LIÊN QUAN THEO MỌI CÁCH VỚI, VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC BỊ CHẬM TRỄ HAY KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ NÀO CÓ ĐƯỢC QUA TRANG WEB NÀY, HOẶC CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, CHO DÙ DỰA VÀO HỢP ĐỒNG, SAI LẦM, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HAY CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC, NGAY CẢ KHI HOTELS.COM, CÁC CHI NHÁNH, VÀ/HOẶC NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA NHỮNG TỔN HẠI. VÌ MỘT SỐ TIỂU BANG/KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HAY GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI TỔN HẠI DO HẬU QUẢ HOẶC NGẪU NHIÊN, GIỚI HẠN Ở TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN.

 

Bất kể giới hạn nêu trên, nếu Hotels.com hoặc các nhà cung cấp của họ được phát hiện là phải chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất hoặc hư hại phát sinh hoặc liên quan đến bất kỳ trường hợp nào nêu trên, thì trách nhiệm pháp lý mà Hotels.com và/hoặc các nhà cung cấp tương ứng của họ phải chịu trong mọi trường hợp sẽ không được vượt quá, theo tính gộp, giá trị lớn hơn của (a) các khoản phí bạn đã trả cho Hotels.com liên quan đến (các) giao dịch đó trên Trang web này, hoặc (b) một trăm mười đô la Mỹ (USD110.00) hay số tiền tương đương tại địa phương.

 

Giới hạn trách nhiệm pháp lý phản ánh sự phân bố rủi ro giữa các bên. Giới hạn được nêu trong phần này sẽ tồn tại và tiếp tục được áp dụng ngay cả khi biện pháp khắc phục có giới hạn trong thỏa thuận này được phát hiện là không đạt được mục đích thiết yếu của biện pháp đó. Lợi ích từ những giới hạn về trách nhiệm pháp lý nêu trong thỏa thuận này sẽ thuộc quyền được hưởng của Hotels.com và/hoặc các nhà cung cấp tương ứng của họ. 

 

BỒI THƯỜNG 

 

Bạn đồng ý bảo vệ và bồi thường cho Hotels.com, các chi nhánh, và/hoặc các nhà cung cấp tương ứng của họ cũng như mọi viên chức, giám đốc, nhân viên và chuyên viên của họ khỏi mọi khiếu nại, kiện tụng, yêu cầu, bồi hoàn, mất mát, tổn hại, tiền phạt, hình phạt hay các phí tổn hoặc chi phí khác thuộc mọi hình thức hay tính chất bao gồm nhưng không giới hạn ở phí pháp lý và kế toán hợp lý theo yêu cầu của:

• bạn hoặc đại diện cho bạn khi vượt quá trách nhiệm đã nêu ở trên; hoặc 

• bên thứ ba do 

-        bạn vi phạm thỏa thuận này hoặc chứng từ được tham chiếu trong nội dung này; 

-        bạn vi phạm bất kỳ điều luật hoặc quyền nào của bên thứ ba; hoặc 

-        bạn sử dụng trang web này. 

 

KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG THEO CÁCH BẤT HỢP PHÁP HOẶC BỊ CẤM 

 

Như một điều kiện sử dụng trang web này, bạn đảm bảo rằng bạn sẽ không sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc bị cấm nào dựa theo những điều khoản, điều kiện và thông báo này.

 

LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA 

 

Trang web này có thể chứa siêu liên kết tới các trang web do bên thứ ba chứ không phải Hotels.com quản lý. Những liên kết này chỉ được cung cấp để quý vị tham khảo. Hotels.com không kiểm soát các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc việc bạn sử dụng các trang web đó. Việc Hotels.com đưa siêu liên kết vào các trang web đó không đồng nghĩa với việc bảo lãnh cho tài liệu trên các trang web đó hoặc có bất kỳ mối liên hệ nào với người quản lý các trang web đó.

 

PHẦN MỀM CÓ SẴN TRÊN TRANG WEB NÀY 

 

Bất kỳ phần mềm nào có thể tải xuống từ trang web này ("Phần mềm") đều là sản phẩm được bảo hộ bản quyền của Hotels.com, các chi nhánh và/hoặc các nhà cung cấp của họ. Việc bạn sử dụng Phần mềm được quy định bởi các điều khoản trong thỏa thuận bản quyền người dùng cuối, nếu có, đi cùng, hoặc bao gồm trong, Phần mềm ("Thỏa thuận bản quyền"). Bạn không thể cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ Phần mềm nào đi cùng hoặc bao gồm Thỏa thuận bản quyền nếu chưa đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận bản quyền.

 

Với bất kỳ Phần mềm nào không đi cùng Thỏa thuận bản quyền, Hotels.com, L.P. cấp cho bạn, người dùng, quyền cá nhân, không được chuyển nhượng để sử dụng Phần mềm để xem và sử dụng trang web này theo các điều khoản và điều kiện này và không nhằm bất kỳ mục đích nào khác.

 

Xin lưu ý rằng tất cả Phần mềm, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tất cả mã HTML và điều khiển Active X có trên trang web này, được sở hữu bởi Hotels.com, các chi nhánh và/hoặc nhà cung cấp của họ, đồng thời được bảo vệ bởi luật bản quyền và các điều khoản hiệp ước quốc tế. Mọi việc tái tạo hoặc phân phối lại Phần mềm đều bị luật nghiêm cấm hoàn toàn và có thể dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự nghiêm khắc. Người vi phạm sẽ bị khởi tố với mức tối đa có thể.

 

KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN ĐÃ TRÌNH BÀY TRƯỚC, VIỆC SAO CHÉP HOẶC TÁI SẠN XUẤT PHẦN MỀM TRÊN BẤT KỲ MÁY CHỦ HOẶC ĐỊA ĐIỂM NÀO KHÁC NHẰM MỤC ĐÍCH TÁI TẠO HOẶC PHÂN PHỐ LẠI PHẦN MỀM ĐỀU BỊ CẤM. PHẦN MỀM CHỈ ĐƯỢC BẢO HÀNH, NẾU CÓ, THEO ĐIỀU KHOẢN TRONG THỎA THUẬN BẢN QUYỀN.

 

Bạn thừa nhận rằng Phần mềm cùng với tài liệu và/hoặc thông tin kỹ thuật kèm theo đều tuân thủ luật và quy định kiểm soát xuất khẩu hiện hành của Mỹ. Bạn đồng ý không xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu Phần mềm, trực tiếp hay gián tiếp, sang bất kỳ quốc gia nào phải chịu giới hạn xuất khẩu của Mỹ.

 

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG MÃ GIẢM GIÁ

 

Mã giảm giá ("Coupon") có thể được áp dụng cho đặt phòng nơi lưu trú thanh toán trước, ngoại trừ đặt phòng ở các nơi lưu trú không tham gia. Danh sách những nơi lưu trú không tham gia sẽ được thông báo kèm theo từng Coupon cụ thể.

 

Nơi lưu trú tham gia có thể thay đổi vào bất kỳ lúc nào.

 

Coupon với mức giảm giá ở đơn vị tiền tệ cụ thể (ví dụ: giảm 10 USD) không thể sử dụng cho đặt phòng được thanh toán ở đơn vị tiền tệ khác.

 

Trong trường hợp đặt nhiều phòng (nghĩa là khi bạn đặt từ 2 phòng trở lên trong cùng một đặt phòng) (i) giảm giá chỉ áp dụng cho giá phòng đầu tiên có trong yêu cầu đặt phòng, và (ii) bạn phải đáp ứng mọi yêu cầu chi tiêu tối thiểu trong việc đặt phòng đầu tiên đó, trước khi áp dụng thuế và phí.

 

 

 

Để biết những giới hạn cụ thể về sử dụng Coupon, vui lòng xem thông tin về Coupon liên quan. 

 

Bạn không thể kết hợp Coupon với các coupon, khuyến mãi hoặc ưu đãi đặc biệt khác hoặc khi đổi đêm Hotels.com Rewards.  

 

Chỉ được sử dụng một Coupon với mỗi đặt phòng. Áp dụng điều khoản và điều kiện đặt phòng thông thường; và mọi đặt phòng đều tùy tình trạng phòng thực tế. Không được bán hoặc chuyển nhượng Coupon.

  

Áp dụng thuế, phí và phụ phí như thông thường với các đặt phòng sử dụng Coupon. Các loại phí này phải được thanh toán tại thời điểm đặt phòng hoặc thanh toán trực tiếp tại nơi lưu trú và bạn có trách nhiệm thanh toán. Coupon chỉ có giá trị khi được đổi theo tất cả các điều khoản và điều kiện của ưu đãi. Trừ khi có quy định khác trong các điều khoản và điều kiện của Coupon, Coupon không có giá trị tiền mặt và không thể đổi trả hoặc đổi lấy tiền mặt nếu chỉ sử dụng một phần Coupon.

 

Coupon sử dụng một lần sẽ được xem là đã được sử dụng hoàn toàn một khi đã thực hiện đặt phòng và sẽ không được trả lại hoặc thay thế; và cũng không được hoàn trả nếu chỉ sử dụng một phần Coupon. Coupon sử dụng nhiều lần được xem là đã được sử dụng hoàn toàn theo các giới hạn đã được quy định trong điều khoản và điều kiện của từng Coupon cụ thể.

 

Nếu thay đổi ngày đi sau khi sử dụng Coupon, bạn sẽ không thể tái sử dụng Coupon với ngày đi thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Không được sử dụng Coupon với các đặt phòng đã thanh toán trước đó. 

 

Bạn không được (a) đăng tải, chuyển nhượng hoặc bán Coupon hay (b) có được Coupon thông qua các kênh trái phép, thay đổi, sao chép, giả mạo hoặc can thiệp vào Coupon dưới bất kỳ hình thức nào. Hành động nêu trên sẽ khiến Coupon bị xem là không có giá trị và có thể cấu thành tội gian lận.

 

Hotels.com có thể, với toàn quyền quyết định và không cần nêu lý do, hủy tất cả các đặt phòng thực hiện bằng Coupon nếu theo quan điểm có cơ sở, bạn đã (a) vi phạm thỏa thuận này hoặc điều khoản và điều kiện của Coupon, (b) sử dụng Coupon không có giá trị, (c) sử dụng Coupon với ý định bán lại bất kỳ phòng nào được đặt, hoặc (d) có hành động gian lận. Hotels.com có quyền không hoàn trả cho bạn đối với các đặt phòng bị hủy này, bao gồm cả các đặt phòng không hoàn tiền.

 

Các đại lý du lịch liên kết với chương trình đại lý du lịch của Hotels.com không được sử dụng Coupon.

 

Hotels.com giữ quyền thay đổi điều kiện sử dụng hoặc thu hồi Coupon bất kỳ thời gian nào.

 

 

THUẾ VÀ PHÍ DỊCH VỤ

 

Tiền thuế trong các giao dịch nơi lưu trú theo dạng “thanh toán trực tuyến ngay” của Hotels.com là khoản thu tất cả các thuế giao dịch hiện hành (ví dụ: thuế bán hàng và sử dụng, thuế lưu trú, thuế thuê phòng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, v.v.) mà Hotels.com thanh toán cho nhà cung cấp (ví dụ: nơi lưu trú, v.v.) liên quan đến dịch vụ du lịch của bạn.

  

Hotels.com không phải là nhà cung cấp thu và nộp thuế đã nêu cho cơ quan thuế hiện hành. Nhà cung cấp sẽ tính tất cả các khoản thuế hiện hành cho Hotels.com và Hotels.com nộp thuế đó trực tiếp cho nhà cung cấp. Hotels.com không phải là nhà đồng cung cấp liên kết với nhà cung cấp mà chúng tôi đặt dịch vụ du lịch của khách hàng với họ.

 

Tính chất chịu thuế và thuế suất áp dụng khác nhau chủ yếu theo địa điểm. Chi phí thuế thực tế mà Hotels.com thanh toán cho nhà cung cấp có thể khác nhau tùy theo ước tính thuế phát sinh, phụ thuộc vào thuế suất, tính chất chịu thuế, v.v. có hiệu lực tại thời điểm khách hàng sử dụng nơi lưu trú, xe hơi, v.v. trong thực tế.

  

Phí dịch vụ bao gồm chi phí mà Hotels.com phải chịu nhằm đáp ứng yêu cầu đặt chỗ du lịch của bạn.

 

CHI TIẾT VỀ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN NGAY HOẶC THANH TOÁN SAU TẠI NƠI LƯU TRÚ

  

Với một số nơi lưu trú, bạn có thể lựa chọn thanh toán trực tuyến ngay hoặc thanh toán sau tại nơi lưu trú. Nếu chọn thanh toán trực tuyến ngay, bạn sẽ thanh toán ngay lập tức bằng loại tiền tệ mình đã lựa chọn. Một trong các công ty sau sẽ thu khoản thanh toán từ thẻ tín dụng của bạn: (1) Travel Partner Exchange S.L., Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79, 38002 Santa Cruz de Tererife, Islas Canarias, Tây Ban Nha hay một chi nhánh khác của Hotels.com thay mặt cho Hotels.com và nhà cung cấp dịch vụ du lịch, hoặc (2) chính nhà cung cấp dịch vụ du lịch. Khi Travel Partner Exchange S.L. thu khoản thanh toán từ thẻ của bạn, luật điều chỉnh giao dịch thanh toán đó sẽ là luật pháp Tây Ban Nha. Bạn đồng ý rằng Tòa án Tây Ban Nha sẽ có thẩm quyền xét xử và phán quyết mọi tranh chấp phát sinh từ giao dịch thanh toán với Travel Partner Exchange S.L.

 

Nếu bạn chọn thanh toán sau tại nơi lưu trú, nơi lưu trú sẽ thu khoản thanh toán bằng loại tiền tệ địa phương của nơi lưu trú liên quan vào thời điểm bạn lưu trú và chúng tôi nhận được hoa hồng cho dịch vụ thực hiện cho nhà cung cấp. Thuế suất và tỷ giá hối đoái có thể thay đổi tại thời điểm từ khi đăng ký đến khi lưu trú. Bạn phải cung cấp chi tiết về thẻ thanh toán và nhà cung cấp hoặc Hotels.com thường sẽ phải xác thực: (i) tính hợp lệ của thẻ thanh toán (thông qua khoản phí nhỏ được hoàn trả trong vòng vài ngày hoặc được khấu trừ vào khoản thanh toán cuối cùng phải trả cho nhà cung cấp) và (ii) tình trạng sẵn có tiền trên thẻ thanh toán (sẽ được xác nhận bởi ngân hàng phát hành thẻ tín dụng của bạn). Hotels.com có quyền hủy đặt phòng của bạn nếu không nhận được toàn bộ khoản thanh toán đúng hạn (vui lòng xem Quy tắc và Giới hạn của nhà cung cấp).

 

GIÁ

  

Giá của các dịch vụ du lịch bằng với giá đã báo trên trang web tại thời điểm đó, trừ những trường hợp có lỗi. Giá có thể thay đổi vào bất kỳ thời điểm nào, nhưng không ảnh hưởng các đặt phòng đã được chấp thuận.  Tuy Hotels.com đã nỗ lực hết sức, đôi khi giá dịch vụ du lịch hiển thị trên trang web có thể có sai sót. HOTELS.COM CÓ QUYỀN ĐIỀU CHỈNH TẤT CẢ GIÁ CÓ SAI SÓT TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC VỚI CÁC ĐẶT PHÒNG ĐÃ ĐẶT VỚI GIÁ KHÔNG CHÍNH XÁC ĐANG CHỜ XỬ LÝ. TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀY, NẾU CÓ, QUÝ VỊ CÓ THỂ LỰA CHỌN SỬ DỤNG TIẾP ĐẶT PHÒNG ĐANG CHỜ XỬ LÝ ĐÓ VỚI GIÁ MỚI ĐÃ ĐIỀU CHỈNH HOẶC CHÚNG TÔI CÓ THỂ HỦY ĐẶT PHÒNG CHO QUÝ VỊ MÀ KHÔNG TÍNH PHÍ PHẠT. Hotels.com không có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ du lịch với giá sai (thấp hơn), ngay cả sau khi quý vị đã nhận được xác nhận đặt phòng.

 

CÁCH HIỂN THỊ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ TRÊN HOTELS.COM

Trên Hotels.com, Khách hàng có nhiều tùy chọn giúp hỗ trợ tìm nơi lưu trú lý tưởng nhất cho mình.  Thiết lập “sắp xếp” giúp khách hàng sắp xếp kết quả tìm kiếm theo nhu cầu, có thể dựa trên giá, điểm nhận xét của khách đã xác thực hoặc những tiêu chí khác.  Thiết lập “lọc” cũng giúp khách hàng thêm hoặc loại bớt những tùy chọn khác nhau phù hợp với nhu cầu du lịch.  Nếu không lựa chọn nào được chọn, Hotels.com sẽ hiển thị một loạt các lựa chọn phù hợp trong kết quả tìm kiếm, dựa vào tiêu chí được trình bày bên dưới.

Mặc định “Chúng tôi yêu thích”, thứ tự sắp xếp thể hiện sẽ hiển thị những nơi lưu trú liên quan đến tiêu chí tìm kiếm của bạn, nhằm đảm bảo bạn có thể tìm được ưu đãi phù hợp nhất cho nhu cầu của mình nhanh chóng và dễ dàng.  Chúng tôi đánh giá mức độ phù hợp bằng cách xét đến nhiều yếu tố như: vị trí, điểm nhận xét, mức độ phổ biến của nơi lưu trú (tính bằng lượng khách hàng đặt phòng tại nơi lưu trú đó trên trang web của chúng tôi), chất lượng nội dung do nơi lưu trú cung cấp và khả năng cạnh tranh về giá và tình trạng phòng của nơi lưu trú so với những nơi lưu trú khác đáp ứng cùng tiêu chí tìm kiếm của bạn. Hoa hồng nơi lưu trú thanh toán cho những đặt phòng thực hiện trên trang web của chúng tôi cũng là một trong những yếu tố liên quan đến vị trí sắp xếp của nơi lưu trú với cùng ưu đãi, dựa trên những yếu tố tương đồng mô tả phía trên. Với thứ tự sắp xếp không mặc định (ví dụ sắp xếp theo giá hoặc xếp hạng sao), nơi lưu trú với kết quả tương tự sẽ được sắp xếp dựa trên những yếu tố nêu trên.

Bên cạnh đó, Hotels.com liên tục cải thiện dịch vụ để mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.  Theo đó, thỉnh thoảng, chúng tôi có thể thử nghiệm những thuật toán thứ tự sắp xếp khác nhau.

 

THAY ĐỔI HOẶC HỦY

 

Bạn có thể thay đổi hoặc hủy yêu cầu đặt dịch vụ lưu trú trực tuyến trong Đặt phòng khi đăng nhập vào tài khoản Hotels.com hoặc bằng cách gọi cho bộ phận hỗ trợ khách hàng. 

 

Bạn có thể thay đổi tên khách, loại giường, tùy chọn phòng hút thuốc, yêu cầu đặc biệt, lựa chọn hỗ trợ người khuyết tật, loại phòng, số khách và ngày đi mà không bị Hotels.com tính phí. Nhà cung cấp dịch vụ lưu trú có thể áp dụng phí thay đổi và/hoặc phí hủy khác.  Phí khác nhau tùy theo đặt phòng, vì vậy vui lòng xem lại email xác nhận để biết chi tiết.

 

Bạn đồng ý thanh toán mọi phí hủy hoặc thay đổi do nhà cung cấp yêu cầu mà bạn phải chịu. Trong trường hợp hãn hữu, một số nơi lưu trú không cho phép thay đổi hoặc hủy đặt phòng sau khi đã đặt, như đã nêu trong quy tắc và giới hạn đối với đặt phòng nơi lưu trú. Bạn đồng ý tuân theo điều khoản và điều kiện được áp dụng cho đặt phòng nơi lưu trú thanh toán trước.

 

Trong trường hợp nơi lưu trú không thể đáp ứng đặt phòng của bạn, Hotels.com không chịu trách nhiệm cho mọi chi phí phát sinh do chuyển nơi lưu trú.

 

Nếu quý vị không nhận phòng vào đêm đầu tiên đặt phòng mà dự định nhận phòng cho các đêm tiếp theo trong yêu cầu đặt phòng, quý vị phải xác nhận đặt phòng với Hotels.com không muộn hơn ngày nhận phòng ban đầu để tránh bị hủy toàn bộ đặt phòng. Nếu bạn không xác nhận thay đổi đặt phòng với Hotels.com, toàn bộ đặt phòng có thể bị hủy và bạn sẽ chỉ nhận được tiền hoàn lại theo Quy tắc và Giới hạn của nơi lưu trú cụ thể, như đã thông báo trong quy trình đặt phòng.

 

 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HOTELS.COM™ REWARDS

 

Hotels.com Rewards là chương trình khách hàng thân thiết của Hotels.com ("Chương trình"). Với mỗi đêm bạn đặt phòng và lưu trú tại nơi lưu trú Hotels.com Rewards đủ điều kiện, bạn sẽ tích lũy được một tem ("Tem"). Khi bạn tích lũy được 10 tem, chúng tôi sẽ tặng bạn 1 đêm thưởng ("Đêm thưởng"). Đêm thưởng này không bao gồm thuế và phí liên quan đến đặt phòng mà bạn phải thanh toán khi đổi Đêm thưởng. Bạn cũng sẽ cần thanh toán phí đổi thưởng ("Phí đổi thưởng") khi đổi Đêm thưởng ở trang web trên máy tính để bàn/thiết bị di động.  Bạn sẽ không bị tính Phí đổi thưởng khi đổi Đêm thưởng trên ứng dụng di động của chúng tôi.

 

Tất cả đặt phòng phải được thực hiện trực tuyến hoặc trên ứng dụng di động của chúng tôi. Bạn chỉ có thể tích lũy Tem hoặc đổi Đêm thưởng tại nơi lưu trú Hotels.com Rewards đủ điều kiện.

 

Chương trình dành cho tất cả những người trên 18 tuổi (hoặc độ tuổi trưởng thành ở quốc gia bạn) đăng ký Hotels.com bằng địa chỉ email hợp lệ và sau đó tham gia Chương trình. Các công ty, hiệp hội hoặc nhóm khác không được tham gia.

 

TÍCH LŨY TEM

 

Bạn sẽ tích lũy được 1 Tem cho mỗi đêm lưu trú tại nơi lưu trú Hotels.com Rewards đủ điều kiện. Tích lũy 10 Tem và chúng tôi sẽ tặng bạn 1 Đêm thưởng. Bạn phải đăng nhập vào tài khoản Hotels.com khi đặt phòng trực tuyến và qua ứng dụng di động của chúng tôi để chúng tôi có thể thêm Tem mà bạn tích lũy được vào tài khoản của bạn sau kỳ lưu trú. Nếu bạn đặt phòng với chúng tôi qua điện thoại, bạn phải cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email trên tài khoản của bạn để chúng tôi biết địa chỉ để thêm Tem. Chỉ thành viên Hotels.com Rewards mới có thể tích lũy Tem. Những khách khác trên cùng đặt phòng không thể tích lũy Tem và bạn không thể tích lũy Tem cho bất kỳ đặt phòng nơi lưu trú nào mà bạn đã thực hiện trước khi tham gia Chương trình.

 

Chúng tôi sẽ thêm Tem mà bạn tích lũy vào tài khoản của bạn tối đa 72 giờ sau khi bạn trả phòng nơi lưu trú tham gia Hotels.com Rewards. Nếu bạn tích lũy Tem nhưng sau đó chúng tôi cho rằng bạn đã không hoàn thành kỳ lưu trú của mình (“Tem không hợp lệ”), chúng tôi có quyền xóa những Tem không hợp lệ này khỏi tài khoản của bạn. Điều này có thể xảy ra nếu bạn hủy yêu cầu đặt phòng hoặc không nhận phòng tại nơi lưu trú, dẫn đến việc các Tem không hợp lệ. Tem không hợp lệ không được tính vào 10 Tem bạn cần để đổi Đêm thưởng. Bạn có thể phải chờ tới 35 ngày để đổi Đêm thưởng nếu số Tem của bạn được tích lũy thông qua tùy chọn "thanh toán sau/thanh toán tại nơi lưu trú".    

 

Bạn có thể kiểm tra tài khoản để xem số Tem bạn đã tích lũy được vào bất kỳ lúc nào. Chỉ cần đăng nhập vào Hotels.com, sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi hoặc gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng. Quý vị có trách nhiệm đảm bảo rằng tài khoản của mình là chính xác. Nếu bạn cho rằng số Tem mà bạn tích lũy được không chính xác, chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này cho bạn. Nếu bất kỳ yêu cầu đặt phòng nào không hợp lệ như đã đề cập trước đó, chúng tôi sẽ xóa chúng khỏi tài khoản của quý vị.

 

Ngoài thông tin ở trên, bạn sẽ không tích lũy được Tem đối với:

1. Đặt phòng được thực hiện với một trang web Hotels.com liên kết

2. Đặt phòng được thực hiện trước khi bạn tham gia Chương trình

3. Đặt phòng trọn gói, như nơi lưu trú + chuyến bay

4. Một số yêu cầu đặt phòng được thực hiện bằng coupon, voucher hoặc mã giảm giá – bạn cần kiểm tra điều khoản của mỗi loại ưu đãi này

5. Đặt phòng thực hiện qua Dịch vụ Du lịch Nhóm

6. Đặt phòng mà bạn không phải thanh toán, tức miễn phí

 

ĐỔI ĐÊM THƯỞNG

 

Khi bạn tích lũy được 10 Tem, chúng tôi sẽ tặng bạn 1 Đêm thưởng để đổi tại nơi lưu trú Hotels.com Rewards đủ điều kiện bất kỳ. Bạn có thể đổi Đêm thưởng trực tuyến và trên ứng dụng di động của chúng tôi.

 

Giá trị tối đa của Đêm thưởng được căn cứ trên giá trị của 10 Tem mà bạn đã tích lũy miễn là chúng chưa hết hạn. Giá trị này tương đương với giá trung bình mỗi ngày, không bao gồm thuế và phí, của các Tem mà bạn đã tích lũy trước đó.

 

Nếu tích lũy Tem tại Giá Bí mật của Hotels.com (định nghĩa bên dưới), đây là giá sẽ được sử dụng để tính toán chứ không phải giá thông thường. Bạn phải thanh toán thuế, phí, bữa ăn và bất kỳ chi phí nào khác liên quan đến Đêm thưởng của bạn.  Bạn cũng phải thanh toán Phí đổi thưởng khi đổi Đêm thưởng ở trang web trên máy tính để bàn/thiết bị di động.  Bạn sẽ không bị tính Phí đổi thưởng khi đổi Đêm thưởng trên ứng dụng di động của chúng tôi.

 

Nếu bạn sử dụng nhiều loại tiền tệ khác nhau trong quá trình tích lũy 10 Tem, giá trị của từng Tem hiện được tính bằng loại tiền tệ của quốc gia/vùng bạn đã chọn khi tham gia Chương trình.

 

Lưu trú Đêm thưởng phải tuân theo mọi điều khoản và điều kiện đặt phòng hiện hành. Bạn sẽ không tích lũy được Tem khi đổi Đêm thưởng. Tem không có giá trị tiền mặt và bạn không thể đổi Đêm thưởng lấy tiền mặt.

 

Nếu bạn đổi Đêm thưởng ở kỳ lưu trú có chi phí thấp hơn giá trị tối đa của Đêm thưởng, bạn sẽ không nhận được khoản chênh lệch bằng tiền mặt, tín dụng hoặc bất kỳ thứ gì khác. Bạn có thể đổi Đêm thưởng ở kỳ lưu trú có chi phí cao hơn giá trị tối đa của Đêm thưởng – bạn chỉ cần thanh toán khoản chênh lệch.

 

Nếu có nhiều Đêm thưởng để đổi, bạn có thể chọn đặt phòng mà bạn muốn áp dụng. Nếu bạn chọn sử dụng nhiều Đêm thưởng ở cùng một đặt phòng, bạn sẽ bị tính Phí đổi thưởng cho từng Đêm thưởng được đổi ở trang web trên máy tính để bàn/thiết bị di động của chúng tôi. Bạn không được kết hợp Đêm thưởng với bất kỳ ưu đãi, coupon, voucher hoặc mã giảm giá nào khác, trừ khi điều khoản của mỗi loại này cho phép. Điều này có nghĩa là khi bạn đặt phòng và đổi Đêm thưởng, thông thường bạn sẽ không được giảm giá thêm cho đặt phòng đó.

 

Nếu bạn đổi Đêm thưởng trong đặt phòng nhiều hơn 1 đêm, chúng tôi sẽ tự động áp dụng giá trị của Đêm thưởng vào đêm đắt nhất trong đặt phòng, phụ thuộc vào giá trị tối đa của Đêm thưởng.

 

Lưu trú Đêm thưởng phải tuân theo mọi chính sách hủy hiện hành được nơi lưu trú tham gia Hotels.com Rewards chuyển cho chúng tôi. Nếu bạn hủy Đêm thưởng mà bạn đã thanh toán cho đặt phòng của đêm thưởng đó và hủy và bạn sẽ được hoàn tiền toàn bộ, chúng tôi sẽ chuyển lại Đêm thưởng vào tài khoản của bạn và hoàn trả Phí đổi thưởng.  Nếu bạn hủy Đêm thưởng mà bạn đã thanh toán cho đặt phòng của đêm thưởng đó và hủy và bạn được hoàn tiền 1-99%, chúng tôi sẽ không chuyển lại Đêm thưởng vào tài khoản của bạn nhưng sẽ hoàn trả cho bạn Phí đổi thưởng.  Nếu bạn hủy Đêm thưởng mà bạn đã thanh toán cho đặt phòng của đêm thưởng đó và hủy và bạn không được hoàn tiền, chúng tôi sẽ không chuyển lại Đêm thưởng vào tài khoản của bạn và không hoàn trả cho bạn Phí đổi thưởng.

 

Nếu bạn muốn thay đổi ngày của đặt phòng chứa Đêm thưởng mà bạn đã đổi, bạn sẽ cần hủy đặt phòng, chờ Đêm thưởng được chuyển lại vào tài khoản của mình, sau đó đặt phòng lại để bạn có thể áp dụng Đêm thưởng cho đặt phòng mới.

 

CÁC HẠNG CỦA HOTELS.COM REWARDS

 

Chương trình có 3 hạng: Hotels.com Rewards, Hotels.com Rewards Silver và Hotels.com Rewards Gold. Bạn sẽ tham gia với tư cách là thành viên hạng Hotels.com Rewards. Khi tích lũy được 10-29 Tem trong một năm thành viên, bạn sẽ đủ điều kiện đạt hạng Hotels.com Rewards Silver. Khi tích lũy từ 30 Tem trở lên trong một năm thành viên, bạn sẽ đủ điều kiện đạt hạng Hotels.com Rewards Gold. Một năm thành viên kéo dài trong một năm kể từ ngày quý vị tạo tài khoản và mỗi năm sau đó.

 

Thành viên Hotels.com Rewards Gold và Silver đủ điều kiện hưởng tiện nghi, dịch vụ tại một số nơi lưu trú. Điều kiện hợp lệ để hưởng tiện nghi, dịch vụ tùy thuộc vào hạng Hotels.com Rewards của bạn tại thời điểm đặt phòng; đồng thời, các tiện nghi, dịch vụ sẽ giống như hiển thị trên hồ sơ của nơi lưu trú tại thời điểm đặt phòng. Tiện nghi, dịch vụ có thể khác nhau tùy nơi lưu trú, loại phòng, tình trạng thực tế và ngày đi, cũng như có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Có thể áp dụng yêu cầu về thời gian lưu trú tối thiểu.

 

Các thành viên Silver và Gold có số điện thoại riêng mà họ có thể gọi 24/7 để thực hiện hoặc thảo luận về đặt phòng. Và có các quyền lợi khác như nhận khuyến mãi sớm và ưu đãi độc quyền. Tất cả những quyền lợi này sẽ áp dụng trong vòng 2 tuần kể từ khi đủ điều kiện đạt hạng Silver hoặc Gold, và sẽ tiếp tục trong thời gian còn lại của năm thành viên đó và toàn bộ năm thành viên sau đó. Nếu bạn không tích lũy đủ Tem để duy trì hạng Silver hoặc Gold, chúng tôi sẽ giảm hạng của bạn cho năm thành viên tiếp theo.

 

NƠI LƯU TRÚ VIP ACCESS

 

Thành viên Hotels.com Rewards Gold và Silver đủ điều kiện hưởng tiện nghi, dịch vụ đặc biệt chỉ có tại những nơi lưu trú VIP Access. Điều kiện hợp lệ để hưởng tiện nghi, dịch vụ tùy thuộc vào hạng Hotels.com Rewards của bạn tại thời điểm đặt phòng; đồng thời, các tiện nghi, dịch vụ sẽ giống như hiển thị trên hồ sơ của nơi lưu trú tại thời điểm đặt phòng. Tiện nghi, dịch vụ có thể khác nhau tùy nơi lưu trú và có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

 

Nơi lưu trú thuộc hệ thống VIP Access cung cấp ưu đãi này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không thông báo trước. Các tiện nghi, dịch vụ này dành cho chủ tài khoản chính và chỉ có thể dành thêm cho khách hàng khác đặt phòng bằng tài khoản của thành viên Silver và Gold theo quyết định của nơi lưu trú và tùy theo tình trạng thực tế. Thành viên Silver và Gold được đảm bảo miễn phí Wifi tại các nơi lưu trú VIP Access. Ở đây, chúng tôi nói đến Wifi tiêu chuẩn. Có thể áp dụng phụ phí với Wifi cao cấp. Ưu đãi này có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

 

Thành viên Gold có thể đủ điều kiện nâng hạng khi nhận phòng tại những nơi lưu trú VIP Access tham gia chương trình, tùy theo tình trạng thực tế. Điều kiện hợp lệ để nâng hạng phòng dựa vào hạng Hotels.com Rewards của khách tại thời điểm đặt phòng. Việc nâng hạng phòng tại nơi lưu trú VIP Access dành cho chủ tài khoản chính và chỉ có thể dành thêm cho phòng khác đặt bằng tài khoản của thành viên Gold theo quyết định của nơi lưu trú và tùy theo tình trạng thực tế. Nâng hạng phòng có thể bao gồm nâng miễn phí lên hạng phòng có giá hoặc chất lượng cao hơn. Thay vì nâng hạng phòng, khách hàng có thể sẽ được nhận phòng ở tầng ưu tiên hoặc vị trí ưu tiên trên một tầng, ví dụ như xa thang máy hoặc máy làm đá. Khách không thể đặt trước nâng hạng phòng.

 

Thành viên Gold có thể nhận phòng sớm và trả phòng muộn tại những nơi lưu trú VIP Access tham gia chương trình, tùy theo tình trạng thực tế. Điều kiện hợp lệ để nhận phòng sớm và trả phòng muộn dựa vào hạng Hotels.com Rewards của khách tại thời điểm đặt phòng. Nhận phòng sớm và trả phòng muộn dành cho chủ tài khoản chính và chỉ có thể dành thêm cho khách hàng khác đặt phòng bằng tài khoản của thành viên Gold theo quyết định của nơi lưu trú và tùy theo tình trạng thực tế.

 

THAY ĐỔI VÀ KẾT THÚC

 

Các Tem của bạn sẽ không hết hạn miễn là bạn duy trì tài khoản hoạt động ít nhất một lần mỗi 12 tháng. Điều này có nghĩa là bạn phải tích lũy một Tem hoặc đổi một Đêm thưởng trong thời gian đó, và khi bạn thực hiện việc này, ngày hết hạn sẽ được gia hạn thêm 12 tháng nữa. Nếu bạn không tích lũy Tem hoặc đổi Đêm thưởng trong thời gian 12 tháng, các Tem của bạn sẽ hết hạn và chúng tôi có thể vô hiệu hóa tài khoản của bạn. Nếu điều này xảy ra, các Tem của bạn sẽ không được cấp lại. Đăng nhập vào tài khoản của bạn để kiểm tra khi nào các Tem của bạn hết hạn.

 

Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo, bao gồm các quy định về tích lũy Tem, các hạng thành viên khác nhau và các yêu cầu về tính đủ điều kiện của các hạng và các quyền lợi liên quan, các quy định về đổi Đêm thưởng, danh sách các nơi lưu trú tham gia Hotels.com Rewards đủ điều kiện và giá trị tối đa của một Đêm thưởng. Chúng tôi có thể thông báo những thay đổi này với bạn qua email hoặc trên trang web Hotels.com, vì vậy bạn hãy nhớ kiểm tra tài khoản của mình thường xuyên.

 

Hotels.com Rewards không có ngày kết thúc và sẽ tiếp tục cho đến khi chúng tôi chấm dứt chương trình này, điều này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nếu chúng tôi chấm dứt Chương trình, bạn sẽ có 30 ngày kể từ khi chúng tôi thông báo chấm dứt để đổi bất kỳ Đêm thưởng nào mà bạn có trong tài khoản. Sau ngày đó, bạn sẽ mất Đêm thưởng và bạn sẽ không được bồi thường.

 

Bằng việc tiếp tục tích lũy Tem và đổi Đêm thưởng với Hotels.com Rewards, bạn chấp nhận mọi thay đổi với các điều khoản và điều kiện này. Quý vị có trách nhiệm cập nhật bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi có thể thực hiện. Phiên bản mới nhất sẽ luôn có trên trang web của chúng tôi.

 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HOTELS.COM REWARDS

 

Chúng tôi có quyền đình chỉ tư cách thành viên của quý vị nếu quý vị gian lận hoặc sử dụng chương trình khách hàng thân thiết theo cách không tuân thủ các điều khoản & điều kiện của chúng tôi, hoặc bất kỳ luật, quy định, quy chế hoặc pháp lệnh nào của liên bang hoặc tiểu bang. Nếu chúng tôi ngừng tư cách thành viên của bạn, bạn có thể mất các Tem đã tích lũy và quyền lợi. Chúng tôi cũng có quyền thực hiện hành động hành chính và/hoặc pháp lý thích hợp, bao gồm truy tố hình sự nếu cần.

 

Khi bạn đăng ký Hotels.com Rewards, chúng tôi có thể thông báo mọi cập nhật về tài khoản hoặc giao dịch với bạn qua email. Chúng tôi có thể rút lại các Tem của bạn bất kỳ lúc nào. Bạn không thể bán hoặc chuyển nhượng các Tem, hoặc kết hợp với các Tem của thành viên khác. Không thể chuyển nhượng Tem và Đêm thưởng nếu thành viên chết, nếu có vấn đề quan hệ gia đình hoặc theo hoạt động của luật pháp. Bạn đồng ý rằng mọi tranh chấp, khiếu nại và nguyên nhân tố tụng như vậy được giải quyết riêng, không cần sử dụng bất kỳ hình thức kiện tụng tập thể nào, và duy nhất bởi một tòa án thích hợp tại Hạt Dallas, Texas.

 

Nếu bạn có câu hỏi về các điều khoản và điều kiện này hoặc các quyền và nghĩa vụ của mình, những câu hỏi đó sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Tiểu bang Texas.

 

Chương trình sẽ vô hiệu ở nơi bị pháp luật cấm. Việc chúng tôi không thi hành bất kỳ điều nào trong các điều khoản và điều kiện này sẽ không cấu thành sự từ bỏ điều đó hoặc bất kỳ điều nào khác. Quyết định của chúng tôi về mọi câu hỏi hoặc tranh chấp về Chương trình là quyết định cuối cùng.

 

GIÁ BÍ MẬT

 

Giá Bí mật của Hotels.com ("Giá Bí mật") dành cho những đối tượng khách hàng sau:

 

  • Thành viên Hotels.com Rewards
    • Nếu đã đăng nhập vào tài khoản Hotels.com khi duyệt trang web, bạn sẽ tự động xem được Giá Bí mật tại những nơi lưu trú có ký hiệu "Giá Bí mật của bạn".
  • người dùng app di động (như định nghĩa trong điều khoản và điều kiện bên dưới)
    • Khi sử dụng app di động, bạn sẽ tự động xem được Giá Bí mật tại những nơi lưu trú có ký hiệu "Giá Bí mật của bạn". Người dùng app di động sẽ không xem được Giá Bí mật nếu truy cập trang web qua các nền tảng khác, trừ khi đăng nhập tài khoản thành viên Hotels.com Rewards.

 

Chỉ có Giá Bí mật tại một số nơi lưu trú và vào một số ngày nhất định. Giá Bí mật chỉ được hiển thị ở trang kết quả tìm kiếm khi có nơi lưu trú áp dụng chương trình và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Khi Giá Bí mật hiển thị cạnh giá gạch bỏ (VD: "4.500.000đ 3.000.000đ"), giá gạch bỏ dựa trên giá tiêu chuẩn của nơi lưu trú trên trang của chúng tôi, do nơi lưu trú xác định và cung cấp thông tin. Mục "Giá" trong điều khoản và điều kiện này cũng áp dụng với Giá Bí mật.

 

ĐIỀU KHOẢN ĐẢM BẢO GIÁ

 

Đảm bảo giá - Nếu bạn tìm thấy giá thấp hơn trên Hotels.com hoặc trên một trang web khác trước 23:59 giờ địa phương vào ngày trước thời điểm lưu trú, chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn khoản chênh lệch. Đặt phòng trọn gói không đủ điều kiện được áp dụng đảm bảo này; ngoài ra, còn áp dụng các điều khoản và điều kiện khác như được nêu bên dưới.

 

Gửi khiếu nại - 

 

• Với đặt phòng không hoàn tiền:  Hotels.com sẽ bồi hoàn cho bạn bằng cách cấp một coupon có giá trị tương đương với khoản giá chênh lệch. Bạn có thể sử dụng coupon để đặt phòng sau này trên trang web Hotels.com. Bạn phải liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc gửi yêu cầu của bạn theo mẫu Đảm bảo giá trực tuyến trước 23:59 giờ địa phương vào ngày trước thời điểm lưu trú. Phòng có giá thấp hơn phải vẫn còn có thể đặt vào thời điểm bạn liên hệ với chúng tôi, theo xác định từ đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi. 

 

• Với đặt phòng có thể hoàn tiền: 

 

a) Nếu bạn tìm thấy giá rẻ hơn trên Hotels.com: Bạn có thể gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng trước 23:59 giờ địa phương vào ngày trước thời điểm lưu trú hoặc hủy trực tuyến đặt phòng hiện tại trong phần Đặt phòng của bạn khi bạn đăng nhập tài khoản Hotels.com rồi đặt lại phòng trực tuyến với mức giá rẻ hơn. Nếu bạn gọi cho chúng tôi, phòng có giá thấp hơn phải vẫn còn có thể đặt vào thời điểm bạn liên hệ với chúng tôi, theo xác định từ đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Theo yêu cầu của bạn, đại diện dịch vụ khách hàng sẽ đặt lại phòng có giá thấp hơn tìm thấy, bằng cách sử dụng chi tiết thanh toán mà bạn cung cấp qua điện thoại. Đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ hủy đặt phòng ban đầu của bạn và bạn sẽ nhận được khoản tiền hoàn trả cho mức giá thanh toán ban đầu. Hotels.com sẽ tiến hành hoàn trả ngay lập tức nhưng ngân hàng của bạn có thể mất đến 30 ngày để xử lý việc này.

 

b) Nếu bạn tìm thấy giá rẻ hơn trên trang web của đối thủ cạnh tranh: Hotels.com sẽ hoàn trả khoản giá chênh lệch. Bạn phải liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc gửi yêu cầu của bạn theo mẫu  Đảm bảo giá trực tuyến trước 23:59 giờ địa phương vào ngày trước thời điểm lưu trú. Phòng có giá thấp hơn phải vẫn còn có thể đặt vào thời điểm bạn liên hệ với chúng tôi, theo xác định từ đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Hotels.com sẽ tiến hành hoàn trả sau khi xác minh yêu cầu của bạn nhưng ngân hàng của bạn có thể mất đến 30 ngày để xử lý việc này.

 

Giá so sánh phải cho cùng một lịch trình - Đảm bảo giá chỉ áp dụng cho các lịch trình hoàn toàn giống nhau, bao gồm nơi lưu trú, loại phòng, chính sách hủy áp dụng và ngày tháng du lịch như đã đặt qua Hotels.com. Ngoài ra, giá so sánh phải cho cùng một nơi lưu trú được đặt phòng độc lập qua một trang web khác.  Nói cách khác, những nơi lưu trú được đặt phòng qua một trang web khác theo dạng trọn gói sẽ không đủ điều kiện được áp dụng Đảm bảo giá. Đảm bảo giá áp dụng cho chi phí du lịch đã được đặt, như được nêu trong xác nhận đặt phòng của bạn, bao gồm bất kỳ khoản thuế và phí nào mà chúng tôi thu từ bạn tại thời điểm đặt phòng. Đảm bảo giá không áp dụng cho bất kỳ khoản thuế hoặc phí nào do bên thứ ba thu từ bạn, chẳng hạn như các khoản thuế và phí mà nơi lưu trú có thể thu trực tiếp từ bạn khi bạn lưu trú tại nơi lưu trú.  Đảm bảo giá không áp dụng với đặt phòng trên các trang web mà thông tin nơi lưu trú hoặc các chi tiết đặt phòng khác không được tiết lộ cho đến sau khi hoàn tất thanh toán. Bạn phải đáp ứng mọi yêu cầu áp dụng cho giá thấp hơn (nếu có), bao gồm, nhưng không giới hạn, yêu cầu nơi cư trú, vùng miền và độ tuổi.

 

Giá so sánh phải là giá áp dụng cho đại đa số người dùng - Đảm bảo giá chỉ áp dụng cho giá được quảng cáo và dành cho đại đa số người dùng. Chương trình này cũng áp dụng cho Giá Bí mật. Đảm bảo giá không áp dụng cho giá tại các trang web chương trình thành viên của đối thủ cạnh tranh; giá hoặc giảm giá cho doanh nghiệp; giá đặt theo nhóm, thuê riêng, chương trình thưởng, phần thưởng khích lệ, hội thảo, hội nghị, giá buôn hoặc giá liên hãng; giá đạt được thông qua quá trình đấu giá hoặc tương tự; hoặc giá chỉ áp dụng khi sử dụng coupon hoặc các loại khuyến mãi khác không dành cho đại đa số người dùng. Giá thấp hơn không thể là giá tại trang web bạn phải gọi để nhận giá hoặc từ email gửi đến cho bạn. 

 

Xác minh khiếu nại - Tất cả các yêu cầu đều phải được Hotels.com xác minh. Chúng tôi sẽ không chấp nhận ảnh chụp màn hình hoặc các bằng chứng khác chứng minh cho một mức giá thấp hơn mà chúng tôi không thể xác nhận một cách độc lập. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không xác minh bất kỳ yêu cầu nào mà chúng tôi cho rằng, theo quyết định riêng của mình, là do lỗi in hoặc các lỗi khác hay do gian lận hoặc có mục đích xấu. 

 

Hoàn trả cho các yêu cầu đã xác minh (chỉ áp dụng cho các đặt phòng có thể hoàn tiền) - Các yêu cầu hoàn trả đã xác minh sẽ nhận được khoản hoàn trả vào thẻ tín dụng đã sử dụng để đặt phòng. Trong trường hợp bạn đã thanh toán cho nơi lưu trú tại thời điểm đặt phòng, chúng tôi sẽ gửi cho bạn khoản tiền hoàn trả sau khi hoàn tất việc xác minh yêu cầu.  Trong trường hợp bạn đã chọn thanh toán sau tại nơi lưu trú cho đặt phòng trên Hotels.com và bạn tìm thấy giá rẻ hơn trên một trang web khác, bạn phải thanh toán cho nơi lưu trú giá gốc khi đến và chúng tôi sẽ gửi khoản tiền hoàn trả khi bạn hoàn tất lưu trú.  Lưu ý rằng, bạn có thể phải chờ tối đa 30 ngày hoặc đến chu kỳ thanh toán tiếp theo mới thấy khoản hoàn trả này trên bản sao kê.

 

Coupon (chỉ áp dụng cho các đặt phòng không thể hoàn tiền) - Bạn sẽ nhận được coupon qua email ngay sau khi Hotels.com tiếp nhận và xác minh yêu cầu của bạn. Điều khoản và điều kiện của coupon sẽ được áp dụng (xem ở trên trong mục ‘Điều kiện sử dụng mã giảm giá’).

 

Thay đổi - Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc ngừng chương trình Đảm bảo giá hoặc giới hạn chương trình với bất kỳ cá nhân nào, vào bất kỳ thời điểm nào, vì bất kỳ hoặc không vì lý do nào mà không phải thông báo trước hay chịu trách nhiệm pháp lý với bạn. Điều khoản có hiệu lực tại thời điểm bạn đặt phòng sẽ xác định khả năng đủ điều kiện của bạn trong chương trình Đảm bảo giá. Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản & điều kiện này không cấu thành việc từ bỏ điều khoản đó.

 

ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH 

 

Mặc dù chúng ta có thể hoàn thành mà không gặp sự cố trong hầu hết các chuyến đi, bao gồm chuyến đi tới các điểm đến quốc tế nhưng chuyến đi tới một số điểm đến có thể có rủi ro lớn hơn những chuyến đi khác. Hotels.com khuyến khích hành khách xem xét các điều khoản nghiêm cấm, cảnh báo, thông báo và tư vấn du lịch do văn phòng nước ngoài tại quốc gia của bạn ban hành

Sức khỏe: Các đợt tiêm chủng được khuyến nghị khi du lịch có thể thay đổi bất cứ lúc nào và bạn phải hỏi ý kiến bác sĩ về những khuyến cáo hiện tại trước khi bạn khởi hành. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng bạn đã được tiêm chủng theo khuyến nghị, dùng mọi loại thuốc theo khuyến nghị và tuân theo lời khuyên y tế liên quan đến chuyến đi của bạn. 

 

BẰNG VIỆC CUNG CẤP CHUYẾN ĐI GIÁ RẺ TỚI NHỮNG ĐIỂM ĐẾN QUỐC TẾ CỤ THỂ, HOTELS.COM KHÔNG CAM ĐOAN HOẶC ĐẢM BẢO RẰNG VIỆC ĐI ĐẾN NHỮNG ĐỊA ĐIỂM ĐÓ LÀ THÍCH HỢP HOẶC KHÔNG CÓ RỦI RO, ĐỒNG THỜI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG TỔN HẠI HOẶC MẤT MÁT DO ĐI TỚI NHỮNG ĐIỂM ĐẾN NÊU TRÊN.

 

SỬA ĐỔI THỎA THUẬN NÀY

 

Hotels.com có quyền thay đổi các điều khoản, điều kiện và thông báo mà trang web này được cung cấp theo đó; và bạn đồng ý chấp nhận và chịu ràng buộc bởi các điều khoản, điều kiện và thông báo có hiệu lực vào thời điểm bạn sử dụng trang web này và các dịch vụ kèm theo.

 

Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi luật của Bang Texas, Mỹ. Bạn đồng ý với thẩm quyền duy nhất và địa điểm xét xử của các tòa án tại Hạt Dallas, Texas, Mỹ đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này. Việc sử dụng trang web này được xem là không hợp lệ tại những khu vực pháp lý không đồng ý với tất cả quy định của các điều khoản và điều kiện này, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, đoạn này.

 

Bạn đồng ý rằng không có mối quan hệ liên doanh, đối tác, làm việc hoặc đại lý nào tồn tại giữa bạn và Hotels.com bắt nguồn từ thỏa thuận này hoặc từ việc sử dụng trang web này.

 

Việc thực hiện thỏa thuận này của Hotels.com tuân theo các điều luật và thủ tục pháp lý hiện hành, đồng thời không nội dung nào trong thỏa thuận này làm suy giảm quyền của Hotels.com trong việc tuân thủ các yêu cầu hay bắt buộc thi hành luật liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này hoặc thông tin được cung cấp cho Hotels.com hay do Hotels.com thu thập liên quan đến việc sử dụng đó.

 

Nếu bất kỳ phần nào trong thỏa thuận này được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thực thi theo luật hiện hành bao gồm, nhưng không giới hạn ở từ chối trách nhiệm bảo đảm và giới hạn trách nhiệm pháp lý đã nêu ở trên, thì điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thực thi này sẽ được thay thế bởi điều khoản hợp lệ, có thể thi hành phù hợp nhất với nội dung điều khoản ban đầu và thỏa thuận sẽ tiếp tục có hiệu lực.

  

Thỏa thuận này (cùng với mọi điều khoản và điều kiện được nhắc đến) thiết lập thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Hotels.com về trang web này và thay thế tất cả những hình thức giao tiếp và đề xuất trước đó hoặc có giá trị tạm thời, bất kể bằng hình thức điện tử, lời nói hay văn bản giữa khách hàng và Hotels.com về trang web này. Bản in của thỏa thuận này và mọi thông báo được cung cấp dưới dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến thỏa thuận này, trong cùng phạm vi và tuân thủ các điều kiện tương tự như những tài liệu và hồ sơ kinh doanh khác được tạo lúc đầu và lưu ở dạng bản in.

 

Những tên gọi hư cấu của công ty, sản phẩm, cá nhân, nhân vật, và/hoặc dữ liệu được đề cập trong tài liệu này không nhằm mục đích giới thiệu bất kỳ cá nhân, công ty, sản phẩm hoặc sự kiện thực tế nào.

 

Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng trong tài liệu này đều được bảo lưu.

 

QUY TẮC VÀ GIỚI HẠN CỦA NHÀ CUNG CẤP

 

Các điều khoản và điều kiện riêng biệt sẽ áp dụng đối với giao dịch đặt chỗ và mua hàng hóa cũng như dịch vụ du lịch mà bạn chọn. Vui lòng đọc kỹ những điều khoản và điều kiện này. Bạn đồng ý tuân theo các điều khoản hoặc điều kiện mua hàng được quy định bởi nhà cung cấp mà bạn chọn để giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thanh toán toàn bộ khoản tiền khi đến hạn và tuân theo các quy tắc và giới hạn của nhà cung cấp về tính sẵn có cũng như việc sử dụng cước phí, sản phẩm hoặc dịch vụ. Chúng tôi có quyền hủy yêu cầu đặt trước của bạn nếu không nhận đầy đủ khoản thanh toán đúng hạn. Bạn thừa nhận rằng một số nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp một số dịch vụ và/hoặc hoạt động nhất định có thể yêu cầu bạn ký vào tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý trước khi tham gia vào dịch vụ và/hoặc hoạt động họ cung cấp. Bạn hiểu rằng bất kỳ vi phạm nào đối với điều kiện mua hàng của nhà cung cấp nêu trên đều có thể khiến bạn bị hủy giao dịch đặt chỗ hoặc mua hàng, bị từ chối tiếp cận bất kỳ chuyến bay, nơi lưu trú hay chiếc xe hơi nào, bị mất mọi khoản tiền đã thanh toán cho giao dịch đặt chỗ hoặc mua hàng đó, và bị Hotels.com ghi nợ vào tài khoản của bạn cho mọi chi phí Hotels.com phải chịu do vi phạm đó. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi phụ phí, phí, thuế hải quan, thuế và phần tiền đóng góp phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

 

ĐẶT PHÒNG NHÓM

 

Bạn không được đặt trực tuyến hơn 8 phòng trong cùng một nơi lưu trú/thời gian lưu trú.  Nếu chúng tôi xác định được bạn đã đặt tổng cộng hơn 8 phòng trong những lần đặt phòng riêng biệt, chúng tôi có thể hủy đặt phòng của bạn và tính phí hủy cho bạn, nếu áp dụng.  Nếu bạn đã thanh toán đặt cọc không hoàn trả thì khoản đặt cọc của bạn sẽ bị mất.  Nếu muốn đặt từ 9 phòng trở lên, bạn phải liên hệ với chuyên viên du lịch của Hotels.com qua điện thoại hoặc điền vào mẫu du lịch nhóm trực tuyến.   Một trong các chuyên viên du lịch của chúng tôi sẽ tìm hiểu yêu cầu của bạn và liên hệ với bạn để hoàn thành việc đặt phòng.  Bạn có thể được yêu cầu ký một hợp đồng bằng văn bản và/hoặc thanh toán đặt cọc không hoàn trả. 

 

ĐẶT PHÒNG DÀI HẠN

 

Bạn không thể đặt phòng trực tuyến nhiều hơn 28 đêm tại cùng một nơi lưu trú.  Nếu chúng tôi xác định bạn đã đặt phòng cho tổng số hơn 28 đêm trong những lần đặt phòng riêng biệt, chúng tôi có thể hủy đặt phòng của bạn và tính phí hủy cho bạn, nếu áp dụng.  Nếu bạn đã thanh toán đặt cọc không hoàn trả thì khoản đặt cọc của bạn sẽ bị mất.  Nếu muốn đặt từ 29 đêm trở lên, bạn phải liên hệ với chuyên viên du lịch của Hotels.com qua điện thoại hoặc điền vào mẫu du lịch dài hạn trực tuyến.   Một trong các chuyên viên du lịch của chúng tôi sẽ tìm hiểu yêu cầu của bạn và liên hệ với bạn để hoàn thành việc đặt phòng.  Bạn có thể được yêu cầu ký một hợp đồng bằng văn bản và/hoặc thanh toán đặt cọc không hoàn trả.

 

BỘ CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ 

 

Nếu có sẵn bộ chuyển đổi tiền tệ trên Trang web, tỷ giá tiền tệ được hiển thị dựa trên nhiều nguồn công khai khác nhau và sẽ chỉ được sử dụng làm hướng dẫn, ngoài ra chúng tôi và/hoặc các nhà cung cấp tương ứng không đảm bảo độ chính xác.

 

CÁC KHOẢN PHÍ DO NGÂN HÀNG THU

 

Một số ngân hàng và công ty phát hành thẻ áp dụng phí cho các giao dịch xuyên biên giới hoặc quốc tế.  Ví dụ: nếu bạn đặt phòng bằng thẻ được phát hành ở quốc gia khác với địa điểm của người bán, công ty phát hành thẻ có thể tính phí giao dịch xuyên biên giới hoặc quốc tế. Ngoài ra, một số ngân hàng và công ty phát hành thẻ áp dụng phí chuyển đổi tiền tệ. Ví dụ: nếu bạn đặt phòng bằng loại tiền tệ không phải là loại tiền tệ của thẻ tín dụng, công ty phát hành thẻ tín dụng có thể chuyển đổi số tiền đặt phòng sang loại tiền tệ của thẻ tín dụng và tính phí chuyển đổi ngoại tệ. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về những khoản phí này hoặc tỷ giá hối đoái áp dụng cho đặt phòng của bạn, vui lòng liên hệ với ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ.

 

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN THAY THẾ

 

Đôi khi, chúng tôi hợp tác với các nhà cung cấp phương thức thanh toán thay thế bao gồm cả công ty tài chính tiêu dùng để cung cấp cho bạn phương thức thanh toán thay thế khi thanh toán. Ví dụ: chúng tôi cung cấp tùy chọn cho vay tiền trực tiếp làm phương thức thanh toán thay thế cho giao dịch đặt phòng du lịch trên Trang web và bạn có thể thanh toán cho công ty tài chính tiêu dùng bằng các khoản thanh toán cố định hàng tháng. Trên Trang web, việc đề cập đến bất kỳ tên, nhãn hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của nhà cung cấp phương thức thanh toán thay thế hay liên kết đến trang web hoặc thông tin của nhà cung cấp đó không phải là sự bảo lãnh, tài trợ hay khuyến nghị của chúng tôi đối với nhà cung cấp phương thức thanh toán thay thế hay thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ của nhà cung cấp đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hành vi hay thiếu sót của bất kỳ nhà cung cấp phương thức thanh toán thay thế nào.  Bạn chịu trách nhiệm về nguy cơ có thể xảy ra khi sử dụng bất kỳ phương thức thanh toán nào của nhà cung cấp phương thức thanh toán thay thế đó và việc bạn sử dụng chịu sự chi phối của các điều khoản và chính sách của nhà cung cấp phương thức thanh toán thay thế đó.

 

NHẬN XÉT, PHẢN HỒI, HÌNH ẢNH VÀ NỘI DUNG CỦA NGƯỜI DÙNG

 

Hotels.com có thể đăng tải nhận xét, phản hồi, hình ảnh và những tài liệu khác liên quan đến nơi lưu trú cũng như những trải nghiệm khác về kỳ nghỉ và chuyến đi (gọi chung là "Nhận xét"). Hotels.com cũng có thể cung cấp tính năng để người dùng sử dụng trang web này có thể đăng tải Nhận xét ("Nhận xét của người dùng"). Bạn từ bỏ mọi quyền sở hữu có thể có với những Nhận xét của người dùng này, cũng như những nội dung tương tự có thể được Hotels.com hoặc các chi nhánh sử dụng, sao chép, phân phối hoặc cho hiển thị trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, ở bất kỳ dạng nào mà không cần bạn cho phép. Nếu được cung cấp tính năng đăng tải này, bạn đồng ý rõ ràng rằng chỉ gửi Nhận xét của người dùng phù hợp với dịch vụ, tuân thủ điều khoản và điều kiện này cũng như mọi hướng dẫn liên quan được đăng tải trên trang web này. Bạn trao cho Hotels.com cùng các công ty con và chi nhánh tập đoàn (gọi chung là "Công ty thuộc Hotels.com"), các đơn vị liên kết, đối tác đồng thương hiệu và/hoặc trang web đối tác liên kết mà thông qua họ chúng tôi cung cấp dịch vụ (gọi chung là "Đơn vị liên kết Hotels.com") quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, lâu dài, có thể chuyển nhượng, không thể thu hồi và toàn bộ quyền phát sinh để (a) sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, phân phối, xuất bản, tạo bản phái sinh và đăng tải công khai và xuất bản những Nhận xét của người dùng này trên khắp thế giới qua bất kỳ phương tiện truyền thông nào hiện đã biết hoặc về sau xuất hiện; và (b) sử dụng tên bạn sử dụng khi đăng tải Nhận xét của người dùng này. Bạn thừa nhận rằng Công ty thuộc Hotels.com có thể chọn cung cấp thông tin liên quan đến Nhận xét của người dùng (ví dụ tên và nơi ở trong nhận xét về nơi lưu trú bạn gửi) tùy theo quyết định riêng của mình và chúng tôi có thể chia sẻ Nhận xét của người dùng này với đối tác nhà cung cấp của mình. Bạn cũng trao cho Công ty thuộc Hotels.com quyền khởi kiện bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào vi phạm quyền của bạn hoặc của Công ty thuộc Hotels.com liên quan đến Nhận xét của người dùng này dưới hình thức vi phạm thỏa thuận này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Nhận xét của người dùng không bí mật và không độc quyền. Bạn hoàn toàn miễn bỏ bất kỳ và mọi ‘quyền đạo đức’ (bao gồm quyền về thẩm quyền hoặc toàn vẹn) có thể vẫn tồn tại trong Nhận xét của người dùng và đồng ý rằng bạn không phản đối việc chúng tôi, Đơn vị liên kết Hotels.com, hoặc bất kỳ đối tác hay đơn vị được cấp phép nào của chúng tôi, đăng tải, sử dụng, chỉnh sửa, xóa hoặc lợi dụng Nhận xét của người dùng.

 

Cụ thể, với việc sử dụng dịch vụ này, bạn cam đoan và bảo đảm rằng:

•   bạn giữ quyền hoặc quản lý mọi quyền liên quan đến Nhận xét của người dùng mà bạn đăng tải; 

•   vào thời điểm đăng tải, Nhận xét của người dùng đã gửi có nội dung chính xác; 

•   Nhận xét của người dùng mà bạn gửi không vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng, hướng dẫn và chính sách nào của Hotels.com (tùy lúc áp dụng); 

•   bạn không cố ý hoặc vô ý đăng tải thông tin có thể gây thương tật hoặc xúc phạm bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào và cụ thể: bạn không đăng tải bất kỳ nhận xét, thông tin hoặc tài liệu nào không đúng sự thật, độc hại, có tính phỉ báng, lạm dụng; khiêu dâm hoặc có thể bị xem là có những tính chất này; 

•   bạn sẽ không có những hành động lừa dối hoặc gây nhầm lần và không tham gia hoặc khuyến khích hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp; 

•   bạn sẽ không gửi hoặc phân phối bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào do bất kỳ bên thứ ba nào sở hữu mà không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng của họ; 

•   Tất cả hình ảnh đã gửi phải tuân thủ hướng dẫn gửi hình ảnh của chúng tôi

 

Xin lưu ý với bạn rằng những nhận xét hiển thị trên trang web này đến từ người dùng thực tế đã ở tại nơi lưu trú và đặt phòng trên Hotels.com hoặc trên những trang web với thương hiệu khác thuộc Expedia. Hotels.com không có quyền sở hữu, liên kết hay bảo lãnh nào với bất kỳ hình ảnh nào do người dùng cuối gửi thông qua trang web của chúng tôi.

 

Hotels.com không chỉnh sửa Nhận xét hoặc Nhận xét của người dùng đã gửi và trong phạm vi pháp luật cho phép sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào với Nhận xét và Nhận xét của người dùng hoặc các thông tin đăng tải, sử dụng hoặc phân phối liên quan. Ngoài ra, Hotels.com cũng không xác thực, xác nhận hoặc phê duyệt quan điểm hoặc phản hồi được nêu trong bất kỳ Nhận xét hoặc Nhận xét của người dùng nào, vốn là quan điểm riêng của cá nhân gửi nhận xét đó. Bạn tự chịu trách nhiệm về việc ra mọi quyết định dựa trên nhận xét hoặc phản hồi hiển thị qua dịch vụ này. Đôi khi Hotels.com có thể gửi tặng khách hàng quà khuyến khích gửi Nhận xét của người dùng (ví dụ: coupon giảm giá, quyền tham gia bốc thăm trúng thưởng, v.v.). Điều quan trọng là Nhận xét của người dùng khách quan và trung thực; khách hàng có thể nhận được những quà tặng này, bất kể Nhận xét của người dùng mang tính tích cực hay tiêu cực.

 

Hotels.com có toàn quyền, theo quyết định riêng của mình, từ chối đăng tải hoặc xóa (mà không thông báo) bất kỳ Nhận xét hoặc Nhận xét của người dùng nào. Trong nhiều lý do, có thể bao gồm tình huống Hotels.com nhận được khiếu nại của bên thứ ba và/hoặc chúng tôi có lý do để tin rằng nhận xét này vi phạm những điều khoản và điều kiện này.

 

HƯỚNG DẪN GỬI HÌNH ẢNH 

 

Mọi hình ảnh bạn gửi phải:

·         Đúng chủ đề – Tất cả các hình ảnh phải liên quan đến nơi lưu trú, nhà hàng, địa điểm hoặc trải nghiệm du lịch chung.

·         Phù hợp với người dùng gia đình/cộng đồng –

Ø  Không gửi bất kỳ hình ảnh hay tài liệu nào phạm pháp, mang tính phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu, khiếm nhã, xúc phạm hay lăng mạ. 

Ø  Không gửi hình ảnh hoặc nội dung xâm phạm quyền riêng tư hay vi phạm bất kỳ quyền cá nhân nào của mọi cá nhân hay pháp nhân.

Ø  Không gửi hình ảnh hay thông tin về trẻ em hoặc mọi bên thứ ba mà không có sự đồng ý của họ (hoặc sự đồng ý của cha mẹ họ trong trường hợp trẻ đó dưới 13 tuổi).

Ø  Trẻ em dưới 13 tuổi không được gửi hình ảnh hay tài liệu khác.

 ·         Nguyên gốc – Bạn chỉ được gửi hình ảnh của chính mình.  Không gửi hình ảnh từ bất kỳ nguồn nào khác (cá nhân hay thương mại).  Không gửi hình ảnh vi phạm bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên thứ ba nào.

·         Phi thương mại – Không gửi hình ảnh có logo, nhãn hiệu, tài liệu quảng cáo hay bất kỳ nội dung nào khác nhằm mục đích thương mại.

·         Không có tệp nguy hại – Không gửi hình ảnh chứa vi-rút hay các mã nguy hại khác nhằm mục đích hoặc có khả năng gây hư hỏng máy tính và hệ thống của Hotels.com và/hoặc những người đang sử dụng.

·         Thuộc tính tệp: Không có ảnh riêng lẻ nào vượt quá kích thước tệp 5 MB. Hình ảnh đã gửi phải có định dạng .jpg, .bmp, .gif hoặc .png.

 

THÔNG BÁO VỀ TÀI LIỆU VI PHẠM

 

Nếu bạn hoàn toàn tin rằng tài liệu do chúng tôi lưu trữ vi phạm bản quyền của bạn, bạn (hoặc nhân viên của bạn) có thể gửi cho chúng tôi thông báo bằng văn bản bao gồm các thông tin sau đây.  Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không xử lý khiếu nại của bạn nếu thông báo này không được điền đúng hoặc không đầy đủ. Mọi thông tin bị trình bày sai trong thông báo về việc liệu nội dung hoặc hoạt động có vi phạm hay không có thể khiến bạn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.  

1. Thông tin nhận dạng rõ ràng của sản phẩm có bản quyền bạn khiếu nại đã bị xâm phạm. 

2. Thông tin nhận dạng rõ ràng của tài liệu bạn khiếu nại đang bị xâm phạm trên Trang web, như liên kết đến tài liệu vi phạm. 

3. Địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại của bạn. 

4. Tuyên bố cho biết bạn "hoàn toàn tin là tài liệu bị khiếu nại vi phạm bản quyền không có sự ủy quyền của chủ sở hữu bản quyền, nhân viên của chủ sở hữu bản quyền, hay luật". 

5. Tuyên bố cho biết "thông tin trong thông báo là chính xác và theo hình phạt về tội khai man, bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay cho chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm". 

6. Chữ ký của người được ủy quyền hành động thay cho chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm. 

 

Bạn có thể gửi cho chúng tôi thông báo qua email đến hotels-copyright@hotels.com, qua fax đến (+11) 425 679-7251, Người nhận: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints hoặc bằng cách sử dụng thông tin liên hệ bên dưới:

Hotels.com, L.P.

Người nhận: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints

c/o NRAI

16055 Space Center Blvd., Suite 235

Houston, TX 77062

 

THÔNG BÁO BÁC BỎ

 

Nếu tài liệu bạn đăng tải đã bị gỡ bỏ, bạn có thể gửi thông báo phản đối qua fax hoặc thư thông thường đề ra các mục được nêu dưới đây.  Bạn có thể muốn tham vấn luật sư trước khi thực hiện việc này.  Vui lòng cung cấp các chi tiết sau đây: 

1. Thông tin nhận dạng nội dung cụ thể đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa cũng như vị trí nội dung xuất hiện trên Trang web. Vui lòng cung cấp địa chỉ URL nếu có thể.

2. Tên bạn, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và địa chỉ email.

3. Tuyên bố cho biết bạn đồng ý với quyền tài phán của Tòa án địa phương liên bang đối với khu vực tư pháp nơi có địa chỉ của bạn hoặc nếu địa chỉ của bạn ở bên ngoài nước Mỹ, đối với bất kỳ khu vực tư pháp nào có thể tìm thấy Hotels.com và bạn sẽ chấp nhận tống đạt trát từ bên đã báo cáo nội dung của bạn hoặc đại diện của bên đó.

4. Tuyên bố sau đây: "Tôi thề, theo hình phạt về tội khai man, rằng tôi hoàn toàn tin rằng nội dung được xác định ở trên đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai".

 

Ký giấy tờ và gửi thông báo bằng văn bản đến địa chỉ sau đây:

Hotels.com, L.P.

Người nhận: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints

c/o NRAI

16055 Space Center Blvd., Suite 235

Houston, TX 77062

HOẶC bạn có thể gửi fax đến: (425) 679-7251, Người nhận: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints 

 

Nếu có thêm bất kỳ câu hỏi nào về thủ tục DMCA dành cho Hotels.com, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số (001) (206) 481-7200.

 

CHẤM DỨT TÀI KHOẢN

 

Theo Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số ("DMCA") và luật hiện hành khác, Hotels.com áp dụng chính sách chấm dứt tài khoản của, trong những trường hợp phù hợp và theo quyết định riêng của Hotels.com, những người đăng ký hoặc chủ tài khoản bị coi là vi phạm nhiều lần. Hotels.com cũng có thể đơn phương giới hạn quyền truy cập vào Trang web và/hoặc chấm dứt tài khoản của bất kỳ người dùng nào vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của người khác, cho dù có lặp lại vi phạm hay không. Nếu bạn cho rằng một chủ tài khoản hoặc người đăng ký lặp lại vi phạm, vui lòng cung cấp thông tin đầy đủ cho chúng tôi để xác minh chủ tài khoản hoặc người đăng ký đó lặp lại vi phạm khi gửi thông báo của bạn.

 

THÔNG BÁO PHẢN ĐỐI

 

Hotels.com không chấp nhận các khiếu nại sai về vi phạm bản quyền.  Nếu bạn cho rằng nội dung bạn đăng lên trang web của chúng tôi đã bị xóa nhầm do khiếu nại sai về vi phạm bản quyền, bạn có thể gửi Thông báo phản đối DMCA. Khi chúng tôi nhận được thông báo phản đối đã hoàn thành đúng cách, chúng tôi sẽ chuyển tiếp thông báo cho chủ sở hữu quyền khiếu nại.  Tại Mỹ, DMCA cho phép chúng tôi khôi phục nội dung của bạn nếu chủ sở hữu quyền không nộp đơn kiện lên tòa án trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản sao thông báo phản đối của bạn.

 

Để gửi thông báo phản đối cho chúng tôi, bạn phải cung cấp thông báo bằng văn bản qua fax hoặc thư thông thường đề ra các mục được nêu dưới đây. Xin lưu ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm về các thiệt hại (bao gồm chi phí và phí luật sư) khi trình bày sai rằng nội dung không vi phạm bản quyền của người khác.  Nếu bạn không biết chắc rằng tài liệu nhất định có vi phạm bản quyền của người khác hay không, trước tiên bạn nên hỏi ý kiến luật sư. 

 

Để đẩy nhanh quá trình chúng tôi xử lý thông báo phản đối của bạn, vui lòng gửi cho chúng tôi thông báo sử dụng định dạng sau:

1.  Xác định nội dung cụ thể đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn.  Cho biết vị trí nội dung hiển thị trên trang web của Hotels.com.  Vui lòng cung cấp địa chỉ URL nếu có thể.

2.  Cung cấp tên, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, địa chỉ email của bạn và tuyên bố cho biết bạn đồng ý với quyền tài phán của Tòa án địa phương liên bang đối với khu vực tư pháp nơi có địa chỉ của bạn hoặc nếu địa chỉ của bạn ở bên ngoài nước Mỹ, đối với bất kỳ khu vực tư pháp nào có thể tìm thấy Hotels.com, L.P. và bạn sẽ chấp nhận tống đạt trát từ bên đã báo cáo nội dung của bạn hoặc đại diện của bên đó.

3.  Cung cấp tuyên bố sau đây: "Tôi thề, theo hình phạt về tội khai man, rằng tôi hoàn toàn tin rằng nội dung được xác định ở trên đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai".

4.  Ký giấy tờ.

5.  Gửi thông báo bằng văn bản đến địa chỉ sau đây:

Người nhận: Michael R. Graham, Senior Corporate Counsel
Hotels.com, L.P., c/o Expedia, Inc.
1111 Expedia Group Way W
Seattle,  WA  98119
Email: 
Hotels-copyright@hotels.com

HOẶC bạn có thể gửi fax đến: (001) 425 679-7251, Người nhận: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints 

 

Nếu có thêm bất kỳ câu hỏi nào về thủ tục DMCA dành cho Hotels.com, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số (001) (206) 481-7200.

 

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG BỔ SUNG ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG DI ĐỘNG HOTELS.COM

 

Phần này trình bày các điều khoản và điều kiện bổ sung ("Điều khoản sử dụng ứng dụng") điều chỉnh việc bạn sử dụng ứng dụng có tên là "Ứng dụng di động Hotels.com" ("Ứng dụng di động") trên điện thoại di động, điện thoại thông minh hoặc thiết bị di động khác. Bằng cách chọn nút "Chấp nhận" bằng Ứng dụng, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi:

1. điều khoản và điều kiện

2. Điều khoản sử dụng ứng dụng này; và

3.  Tuyên bố bảo mật  của chúng tôi;

tất cả được gọi là “Chính sách của chúng tôi” ở bên dưới. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách của chúng tôi, bạn không được sử dụng Ứng dụng di động và bạn phải chọn nút "Từ chối" và xóa Ứng dụng di động khỏi thiết bị của bạn.

 

Khi bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách của chúng tôi, chúng tôi sẽ cấp cho bạn quyền không thể chuyển nhượng, không độc quyền để tải xuống, cài đặt và sử dụng Ứng dụng di động cũng như truy cập nội dung và thông tin có sẵn trong Ứng dụng di động ("Nội dung") (bao gồm, nhưng không giới hạn ở giá và tình trạng thực tế của dịch vụ du lịch) theo quy định trong Chính sách của chúng tôi.

 

Toàn bộ điều khoản và điều kiện nêu trên chi phối:

1. việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi;

2. tất cả nội dung, dịch vụ, tính năng, phần mềm, coupon và chương trình thưởng cung cấp cho bạn thông qua trang web của chúng tôi;

3. mối quan hệ pháp lý của chúng ta (bao gồm nhưng không giới hạn ở trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn); và

4. các quyền dành cho chúng tôi;

sẽ áp dụng đồng đều và đầy đủ và sẽ chi phối cơ sở mà Hotels.com dựa vào đó để tạo ra Ứng dụng di động và Nội dung cung cấp cho bạn sử dụng. Tất cả đề cập đến "trang web" trong điều khoản và điều kiện ở trên sẽ được coi là bao gồm đề cập đến Ứng dụng di động và/hoặc Nội dung và sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng Ứng dụng di động và/hoặc Nội dung theo yêu cầu của bối cảnh. Tất cả đề cập đến "thỏa thuận" hoặc "điều khoản và điều kiện" cũng sẽ được coi là bao gồm đề cập đến Điều khoản sử dụng ứng dụng này theo yêu cầu của bối cảnh. 

 

Ứng dụng di động này dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại.

 

Là điều kiện để bạn có thể sử dụng Ứng dụng di động này và Nội dung, bạn đảm bảo rằng bạn sẽ không sử dụng Ứng dụng di động này và Nội dung cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc bị cấm bởi Chính sách của chúng tôi.

 

Thiết bị của bạn phải được kết nối với internet để Ứng dụng di động hoạt động chính xác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện mọi dàn xếp cần thiết cho thiết bị của mình để có kết nối internet và chịu trách nhiệm cho toàn bộ khoản tiền phát sinh từ việc truyền tải và nhận dữ liệu Ứng dụng di động (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí chuyển vùng dữ liệu) do nhà cung cấp dịch vụ tính cho bạn. Xin lưu ý rằng Ứng dụng di động sẽ tự động chuyển một lượng nhỏ dữ liệu như một phần trong hoạt động bình thường của ứng dụng, vui lòng xem phần "Thông tin về bạn và việc bạn sử dụng Ứng dụng di động" bên dưới để biết thêm thông tin.

 

Trừ khi được quy định rõ ràng trong điều khoản và điều kiện này hoặc được cho phép bởi bất kỳ luật địa phương nào, bạn cam đoan:

1. không sao chép Ứng dụng di động hoặc Nội dung trừ khi việc sao chép đó là ngẫu nhiên đối với việc sử dụng Ứng dụng di động thông thường;

2. không cho thuê ngắn hạn, cho thuê dài hạn, cấp phép bổ sung, cho mượn, dịch, kết hợp, điều chỉnh, thay đổi hoặc sửa đổi Ứng dụng di động hoặc Nội dung;

3. không thay đổi, hoặc sửa đổi toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Ứng dụng di động hoặc Nội dung, và không cho phép Ứng dụng di động hoặc Nội dung hoặc bất kỳ phần nào của Ứng dụng di động hoặc Nội dung kết hợp với, hoặc được đưa vào bất kỳ chương trình nào khác;

4. không tháo rời, dịch ngược, thực hiện kỹ thuật đảo ngược hay tạo sản phẩm phái sinh dựa trên, toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Ứng dụng di động hoặc Nội dung và không cố gắng làm bất kỳ điều gì ngoại trừ trong phạm vi mà các hành động đó không bị pháp luật cấm; và

5. không cung cấp toàn bộ hay một phần Ứng dụng di động hoặc Nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn ở danh sách chương trình, danh sách chương trình đối tượng và chương trình nguồn, mã đối tượng và mã nguồn), dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ bên thứ ba nào.

 

BẢO LƯU QUYỀN

 

Bạn thừa nhận rằng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu và quyền lợi trong Ứng dụng di động và Nội dung thuộc về Hotels.com hoặc nhà cung cấp và nhà cung ứng của chúng tôi. Những quyền này được bảo vệ bởi luật và hiệp ước trên toàn thế giới. Tất cả các quyền đó được bảo lưu.

 

Bạn thừa nhận rằng bạn không có quyền trong, và đối với, Ứng dụng di động và Nội dung ngoài một số quyền giới hạn để sử dụng Ứng dụng di động và Nội dung theo Chính sách của chúng tôi.

 

Bạn thừa nhận rằng Ứng dụng di động cùng với tài liệu và/hoặc thông tin kỹ thuật kèm theo bất kỳ tuân thủ luật và quy định kiểm soát xuất khẩu hiện hành của Mỹ. Bạn đồng ý không xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu Ứng dụng di động, trực tiếp hay gián tiếp, sang bất kỳ quốc gia nào phải tuân thủ giới hạn xuất khẩu của Mỹ.

 

THÔNG TIN VỀ BẠN VÀ VIỆC BẠN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

 

Chúng tôi xử lý thông tin về bạn theo Tuyên bố bảo mật  của chúng tôi. Bằng việc sử dụng Ứng dụng di động này, bạn đồng ý với cách xử lý như vậy; do đó, vui lòng đọc kỹ tuyên bố bảo mật của chúng tôi. 

 

Như được mô tả thêm trong Tuyên bố bảo mật,  Ứng dụng di động sẽ tự động thu thập thông tin về:

1. cách bạn sử dụng Ứng dụng di động;

2. Nội dung bạn truy cập;

3. lỗi hoặc sự cố kỹ thuật mà Ứng dụng có thể gặp phải trong khi được sử dụng.

 

Bằng việc sử dụng Ứng dụng di động, bạn thừa nhận, đồng ý và chấp thuận việc thu thập tự động thông tin này.

 

Khi bạn sử dụng tính năng 'tìm ưu đãi gần tôi' hoặc 'sử dụng vị trí hiện tại' của Ứng dụng di động (hoặc tính năng tương tự), chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu vị trí địa lý có sẵn từ thiết bị của bạn bằng GPS hoặc dữ liệu mạng di động để xác định những nơi lưu trú ở gần vị trí của bạn. Mặc dù được thu thập ẩn danh nhưng thông tin này có thể tiết lộ vị trí chính xác hoặc gần đúng của bạn cho Ứng dụng di động. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này để tìm nơi lưu trú, như được mô tả thêm trong Tuyên bố bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập dữ liệu vị trí qua Ứng dụng di động trừ khi bạn kích hoạt tính năng 'tìm ưu đãi gần tôi' hoặc 'sử dụng vị trí hiện tại' trong Ứng dụng di động. Bằng việc sử dụng tính năng 'tìm ưu đãi gần tôi' hoặc 'sử dụng vị trí hiện tại', bạn thừa nhận, đồng ý và chấp thuận cho Hotels.com sử dụng dữ liệu vị trí nói trên để cung cấp Nội dung và dịch vụ phù hợp với vị trí của bạn thông qua Ứng dụng di động. Bạn có thể tắt chức năng chia sẻ dữ liệu vị trí thông qua Ứng dụng di động trong menu cài đặt bất kỳ lúc nào. 

 

CHẤM DỨT

 

Hotels.com có thể chấm dứt thỏa thuận này ngay lập tức bằng cách gửi văn bản thông báo cho bạn nếu:

Bạn có hành vi vi phạm nghiêm trọng hoặc liên tục đối với thỏa thuận này; hoặc

 Hotels.com, theo quyết định riêng của mình, quyết định hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần Ứng dụng di động.

 

Khi chấm dứt vì bất kỳ lý do gì:

1. tất cả các quyền đã cấp cho bạn trong Ứng dụng di động hoặc Nội dung theo thỏa thuận này sẽ chấm dứt;

2. bạn phải ngừng tất cả hành vi sử dụng Ứng dụng di động và Nội dung; và

3. bạn phải xóa hoặc gỡ bỏ Ứng dụng di động khỏi thiết bị.

 

Thỏa thuận này có giá trị ràng buộc đối với bạn và chúng tôi, cũng như đối với những người kế nhiệm và người được nhượng quyền tương ứng. Bạn không được chuyển nhượng, chuyển giao, ký cược hoặc loại bỏ thỏa thuận này, hay bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn phát sinh theo thỏa thuận này, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi có thể chuyển nhượng, chuyển giao, ký cược, thuê người thực hiện hoặc loại bỏ thỏa thuận này hoặc bất kỳ quyền hay nghĩa vụ nào của chúng tôi phát sinh theo thỏa thuận này, bất kỳ lúc nào trong thời hạn của thỏa thuận này.

 

Vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn của thỏa thuận này, việc chúng tôi không kiên quyết yêu cầu bạn thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của bạn theo thỏa thuận này, hoặc chúng tôi không thực hiện bất kỳ quyền hay biện pháp khắc phục nào mà chúng tôi có quyền hưởng theo thỏa thuận này sẽ không cấu thành sự từ bỏ của chúng tôi đối với các quyền hay biện pháp khắc phục đó và bạn không được miễn thực hiện những nghĩa vụ đó. Việc chúng tôi miễn trừ đối với một hành vi vi phạm sẽ không cấu thành việc miễn trừ bất kỳ hành vi vi phạm nào sau đó. Việc chúng tôi miễn trừ bất kỳ nghĩa vụ nào của thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực trừ khi được tuyên bố rõ ràng là miễn trừ và được thông báo cho bạn bằng văn bản.

 

THIẾT BỊ APPLE

 

Nếu bạn đang sử dụng Ứng dụng di động trên thiết bị Apple (ví dụ: iPhone, iPod, iPad) thì ngoài Điều khoản sử dụng ở trên, bạn cũng đồng ý với những điều sau:

1. bạn thừa nhận rằng Điều khoản sử dụng chỉ có hiệu lực giữa chúng tôi và bạn, chứ không phải với Apple Inc. ở One Infinite Loop, Cupertino, California 95014, Mỹ (“Apple”);

2. giấy phép cấp cho bạn để sử dụng Ứng dụng di động là giấy phép không thể chuyển nhượng để sử dụng Ứng dụng di động trên sản phẩm hệ điều hành di động Apple (iOS) mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát;

3. bạn thừa nhận rằng Apple không có nghĩa vụ gì trong việc cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào đối với Ứng dụng di động;

4. trong trường hợp Ứng dụng di động không tuân thủ bất kỳ bảo hành hiện hành nào, bạn có thể thông báo cho Apple và Apple sẽ hoàn trả giá mua (nếu có) Ứng dụng di động cho bạn và, trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, Apple sẽ không có nghĩa vụ bảo hành nào khác đối với Ứng dụng di động;

5. bạn thừa nhận rằng chúng tôi, không phải Apple, chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Ứng dụng di động;

6. bạn thừa nhận rằng, trong trường hợp bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố rằng Ứng dụng di động hoặc việc bạn sở hữu và sử dụng Ứng dụng đó vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba đó, Apple sẽ không chịu trách nhiệm điều tra, bảo vệ, giải quyết và dàn xếp bất kỳ khiếu nại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nào như vậy;

7. bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn không ở quốc gia chịu lệnh cấm vận của Chính phủ Mỹ hoặc đã bị Chính phủ Mỹ gọi là quốc gia "tài trợ cho khủng bố" và bạn không có trong bất kỳ danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế nào của Chính phủ Mỹ; và

8. bạn thừa nhận và đồng ý rằng Apple, và các công ty con của Apple, là những người thụ hưởng bên thứ ba của Điều khoản sử dụng và khi bạn chấp nhận Điều khoản sử dụng, Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) thực thi Điều khoản sử dụng đối với bạn với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba.

 

ĐIỀU KHOẢN VỀ BẢN ĐỒ

Việc bạn sử dụng tính năng lập bản đồ vị trí trên Trang web này được chi phối bởi Điều khoản sử dụng của Microsoft và Tuyên bố bảo mật của Microsoft cũng như Điều khoản sử dụng của Google và Tuyên bố bảo mật của Google. Microsoft và Google có quyền thay đổi Điều khoản sử dụng và Tuyên bố bảo mật bất kỳ lúc nào, theo quyết định riêng của họ. Vui lòng bấm vào đây để biết thêm thông tin: 

 

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx
http://www.google.com/privacy/privacy-policy.html
http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/maps_AUP.html
https://www.maps.google.com/help/legalnotices_maps
http://maps.google.com/help/terms_maps.html

 

 

Dữ liệu địa lý OpenStreetMap sử dụng trong bản đồ thuộc bản quyền của những người đóng góp cho OpenStreetMap và được sử dụng theo Giấy phép cơ sở dữ liệu mở (ODbL).

 

© 2020 Hotels.com, L.P., một công ty thuộc Expedia Group.  Bảo lưu mọi quyền.  Hotels.com và logo Hotels.com là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký bảo hộ của Hotels.com, L.P.

 

Sửa đổi ngày 6 tháng 12 năm 2021

 

Chọn một trong các hình thức sau để mở khóa Giá Bí mật và thanh toán giá thấp hơn tại một số nơi lưu trú.