PDF

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Lần sửa đổi gần đây nhất: 28/03/2024
Xin chào!Chúng tôi rất vui khi bạn dành thời gian đọc các điều khoản dịch vụ này (“Điều khoản”).
Các Điều khoản này có vai trò rất quan trọng vì những điều khoản này, cùng với email xác nhận đặt phòng của bạn (“Xác nhận đặt phòng”), sẽ cấu thành điều khoản pháp lý về Dịch vụ du lịch được cung cấp cho bạn thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Những điều khoản này cũng quy định về mọi tương tác hoặc giao tiếp giữa bạn và chúng tôi thông qua Dịch vụ của chúng tôi.
Bạn có thể sử dụng Dịch vụ nếu chấp nhận những Điều khoản này. Để đặt Dịch vụ du lịch, bạn cũng phải chấp nhận những Điều khoản này. Nếu bạn không chấp nhận những Điều khoản này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ hoặc đặt Dịch vụ du lịch.
Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Bạn có thể sử dụng Dịch vụ trong tương lai theo các thay đổi của các Điều khoản này nếu chấp nhận những Điều khoản mới nhất đó. Bạn nên lưu hoặc in một bản sao của các Điều khoản này.
Trong các Điều khoản này:
"chúng tôi" hoặc "của chúng tôi" đề cập đến Expedia, Inc., một công ty ở Washington, có trụ sở chính đặt tại 1111 Expedia Group Way W, Seattle, WA 98119, Mỹnơi cung cấp Dịch vụ của chúng tôi
Expedia Travel” có nghĩa là Travelscape, LLC, một công ty được thành lập và hoàn toàn thường trú tại Mỹ với văn phòng đăng ký tại 5000 W. Kearney Street, Springfield, MO 65803, Mỹ
Tập đoàn” đề cập đến chúng tôi, các công ty con và công ty liên kết của chúng tôi
Đối tác” đề cập đến bất kỳ trang web chi nhánh, đồng thương hiệu hoặc liên kết nào mà qua đó, Tập đoàn cung cấp nội dung hoặc dịch vụ
Dịch vụ” đề cập đến việc cung cấp trang web, ứng dụng và công cụ trực tuyến
Nhà cung cấp dịch vụ” đề cập đến nhà cung cấp dịch vụ cung cấp Dịch vụ du lịch cho bạn thông qua Dịch vụ của chúng tôi
Dịch vụ du lịch” đề cập đến dịch vụ du lịch được (các) Nhà cung cấp dịch vụ liên quan cung cấp cho bạn thông qua Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như kỳ lưu trú tại một nơi lưu trú.
bạn” đề cập đến bạn, khách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc đặt phòng bằng Dịch vụ của chúng tôi.
Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này.
Mục 1 Quy tắc và giới hạn
Cũng như các Điều khoản này, những điều khoản và điều kiện khác do Nhà cung cấp dịch vụ quy định (chẳng hạn như điều khoản và điều kiện của nơi lưu trú) cũng áp dụng cho đặt phòng của bạn (“Quy tắc và giới hạn”).
Để đặt phòng, bạn phải chấp nhận Quy tắc và giới hạn của Nhà cung cấp dịch vụ mà bạn chọn (chẳng hạn như thanh toán số tiền phải trả, khả năng hoàn tiền, phí phạt, giới hạn tình trạng thực tế và việc sử dụng giá vé hoặc dịch vụ, v.v). Quy tắc và giới hạn liên quan sẽ được cung cấp cho bạn trước khi đặt phòng và được kết hợp vào các Điều khoản này bằng cách tham chiếu.
Nếu bạn vi phạm Quy tắc và giới hạn của Nhà cung cấp dịch vụ, đặt phòng của bạn có thể bị hủy và bạn có thể bị từ chối truy cập vào Dịch vụ du lịch liên quan. Ngoài ra, bạn có thể mất khoản tiền đã thanh toán cho đặt phòng đó và chúng tôi hoặc Nhà cung cấp dịch vụ có thể ghi nợ vào tài khoản của bạn mọi chi phí mà chúng tôi hoặc họ phải chịu do hành vi vi phạm đó.
Tại một số quốc gia, khi nhận được khoản thanh toán vào thời điểm đặt phòng, Expedia Travel sẽ có thể là Nhà cung cấp dịch vụ du lịch nhằm cung cấp Dịch vụ du lịch cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở các Dịch vụ du lịch được cung cấp tại Liên minh Châu Âu theo Điều 28 và 306-310 của Chỉ thị chính số [2006/112/EC] của EU về Thuế giá trị gia tăng và mọi luật pháp trong nước tương đương tại bất kỳ quốc gia nào. Trong những trường hợp như vậy, các Quy tắc và giới hạn sẽ là điều khoản và điều kiện được đưa ra bởi nhà cung cấp trực tiếp (chẳng hạn như điều khoản và điều kiện của nơi lưu trú).
Mục 2 Sử dụng Dịch vụ của chúng tôi
Quy tắc của chúng tôi
Chúng tôi cung cấp Dịch vụ để giúp bạn tìm thông tin về Dịch vụ du lịch và hỗ trợ bạn đặt những Dịch vụ du lịch này. Dịch vụ được cung cấp cho bạn không vì mục đích khác.
Bạn đồng ý rằng:
 • bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho mục đích cá nhân và phi thương mại
 • bạn phải ít nhất 18 tuổi và có tư cách pháp lý để giao kết hợp đồng
 • bạn sẽ sử dụng Dịch vụ một cách hợp pháp và tuân thủ các Điều khoản này
 • tất cả thông tin bạn cung cấp đều đúng, chính xác, mới nhất và hoàn chỉnh
 • nếu bạn có tài khoản với chúng tôi, bạn sẽ:
 • bảo vệ thông tin tài khoản của bạn
 • chịu trách nhiệm với việc bạn hoặc người khác sử dụng tài khoản của bạn
 • nếu bạn đặt phòng thay mặt người khác:
 • bạn phải được họ ủy quyền trước khi hành động thay mặt họ
 • bạn phải thông báo cho họ về các điều khoản áp dụng với đặt phòng (bao gồm cả Quy tắc và giới hạn), đồng thời đảm bảo rằng họ đồng ý với các điều khoản đó
 • bạn chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản tiền phải trả nếu yêu cầu thay đổi/hủy và về mọi vấn đề khác liên quan đến đặt phòng.
Bạn cũng đồng ý không:
 • đặt phòng sai hoặc gian lận
 • truy cập, theo dõi hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào trong Dịch vụ của chúng tôi bằng robot, trình thu thập dữ liệu, trình thu thập thông tin, các phương tiện tự động khác hoặc bất kỳ quy trình thủ công nào
 • vi phạm các giới hạn trong bất kỳ tiêu đề ngăn chặn robot nào trong Dịch vụ của chúng tôi, bỏ qua hoặc né tránh các biện pháp khác được sử dụng để ngăn chặn hoặc giới hạn quyền truy cập vào Dịch vụ
 • thực hiện bất kỳ hành động áp đặt nào hoặc có thể áp đặt lượng tải lớn hoặc không phù hợp lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi
 • liên kết trực tiếp với bất kỳ phần nào của Dịch vụ
 • “làm giả”, “bắt chước” hoặc kết hợp bất kỳ phần nào của Dịch vụ vào trang web khác.
Quyền truy cập
Chúng tôi có thể, hành động một cách hợp lý, từ chối quyền truy cập của bất cứ ai vào Dịch vụ, vào bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do hợp lệ nào. Chúng tôi cũng có thể cải thiện hoặc thay đổi Dịch vụ bất cứ lúc nào.
Tài khoản
Để tạo tài khoản, bạn phải ít nhất 18 tuổi và tuân theo hướng dẫn tạo tài khoản được cung cấp thông qua Dịch vụ của chúng tôi.
Ngoài Dịch vụ của chúng tôi ("Tài khoản Expedia Group"), tài khoản bạn tạo trên Dịch vụ cũng cho phép bạn truy cập các trang web, app, công cụ và dịch vụ khác do các thành viên trong Tập đoàn của chúng tôi cung cấp (bao gồm Expedia và vrbo) bằng chính thông tin xác thực tài khoản đó. Xin lưu ý, khi dùng Tài khoản Expedia Group, các điều khoản dịch vụ liên quan được hiển thị trên trang web, app, công cụ và dịch vụ mà bạn đang sử dụng sẽ điều chỉnh việc sử dụng này của bạn.
Để biết thông tin về cách xóa tài khoản, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi và làm theo quy trình xóa tài khoản hiện hành. Để biết thêm thông tin về quyền bảo mật của bạn (chẳng hạn như xóa hay truy cập), vui lòng xem Tuyên bố bảo mật của chúng tôi.
Cách chúng tôi sắp xếp kết quả tìm kiếm của bạn
Có nhiều lựa chọn chuyến đi được cung cấp qua Dịch vụ và chúng tôi muốn cung cấp kết quả tìm kiếm phù hợp nhất có thể cho bạn. Trên trang kết quả tìm kiếm, bạn sẽ thấy thứ tự sắp xếp theo mặc định của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn có thể chọn cách sắp xếp kết quả cũng như sử dụng tùy chọn lọc để ưu tiên kết quả dựa trên tùy chọn mong muốn, ví dụ như giá, điểm đánh giá của khách hoặc các tiêu chí khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sắp xếp kết quả tìm kiếm tại đây.
Đôi khi, trong kết quả tìm kiếm, chúng tôi cũng hiển thị các lựa chọn chuyến đi là tin cho thuê thương mại trả phí từ Nhà cung cấp dịch vụ. Để giúp bạn nhận ra, những lựa chọn chuyến đi này được gắn nhãn “Quảng cáo” rõ ràng hoặc nhãn tương tự nhằm phân biệt với các lựa chọn chuyến đi khác.
Chuyển hướng và dịch vụ đặt chỗ của bên thứ ba
Nếu bạn được chuyển hướng từ Dịch vụ của chúng tôi đến dịch vụ đặt chỗ của bên thứ ba (ví dụ: dịch vụ thuê xe) để đặt chuyến đi, xin lưu ý rằng mọi đặt chỗ thực hiện thông qua dịch vụ đặt chỗ đó là với bên thứ ba, không phải với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các đặt chỗ thực hiện qua dịch vụ đặt chỗ của bên thứ ba, cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về đặt chỗ đó. Điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sẽ quy định các quyền mà bạn có với họ và giải thích trách nhiệm pháp lý của họ với bạn.
Mục 3 Xác nhận đặt phòng
Xác nhận đặt phòng của bạn bao gồm các nội dung quan trọng về đặt phòng, chẳng hạn như mô tả (các) Dịch vụ du lịch đã đặt và giá.
Chúng tôi sẽ gửi Xác nhận đặt phòng cùng mọi tài liệu liên quan đến chuyến đi tới địa chỉ email bạn cung cấp khi đặt phòng. Nếu bạn không nhận được Xác nhận đặt chỗ trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt chỗ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Mục 4 Thanh toán
Giá
Giá của (các) Dịch vụ du lịch bằng với giá hiển thị trên Dịch vụ của chúng tôi, trừ trường hợp có lỗi rõ ràng.
Giá của Dịch vụ du lịch luôn biến động và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Thay đổi về giá không ảnh hưởng đến đặt phòng đã được chấp nhận, trừ trường hợp có lỗi rõ ràng. Chúng tôi hiển thị nhiều Dịch vụ du lịch và nỗ lực để đảm bảo giá hiển thị chính xác. Chúng tôi bảo lưu quyền chỉnh sửa mọi lỗi về giá trên Dịch vụ.
Nếu có lỗi rõ ràng về giá và bạn đã đặt phòng, chúng tôi sẽ cho bạn cơ hội giữ đặt phòng bằng cách thanh toán giá chính xác hoặc chúng tôi sẽ hủy đặt phòng của bạn mà không thu phí phạt. Chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp Dịch vụ du lịch cho bạn với giá không chính xác (thấp hơn) ngay cả sau khi bạn đã nhận được Xác nhận đặt phòng, nếu đáng ra bạn đã nhận thấy rõ ràng lỗi đó một cách hợp lý.
Thuế
Giá hiển thị trên Dịch vụ có thể bao gồm thuế hoặc ước tính thuế phát sinh. Những khoản thuế hoặc ước tính thuế phát sinh này có thể bao gồm số tiền liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế hàng hóa và dịch vụ, thuế bán hàng, thuế lưu trú và các loại thuế khác có bản chất tương tự.
Thuế hoặc ước tính thuế phát sinh thường được tính toán hoặc ước tính trên giá hiển thị thông qua Dịch vụ của chúng tôi trước khi áp dụng những khoản giảm giá (kể cả những khoản giảm giá do chúng tôi tài trợ), coupon và thưởng khách hàng thân thiết có thể áp dụng cho đặt phòng của bạn, trừ khi các khoản giảm giá, coupon và thưởng khách hàng thân thiết đó được xem là giảm giá cho mục đích tính toán hoặc ước tính thuế tại khu vực pháp lý có liên quan của đặt phòng.
Ở một số khu vực pháp lý, bạn có thể phải chịu trách nhiệm thanh toán thuế địa phương do cơ quan thuế địa phương quy định (chẳng hạn như thuế thành phố hoặc thuế du khách, v.v.) Tập đoàn hoặc Nhà cung cấp dịch vụ có thể thu của bạn các loại thuế địa phương đó. Tập đoàn sẽ thông báo về mọi loại thuế địa phương mà bạn phải thanh toán trước khi hoàn tất đặt phòng, nếu Nhà cung cấp dịch vụ đã thông báo cho Tập đoàn về các loại thuế đó.
Số tiền thuế địa phương có thể thay đổi trong khoảng thời gian từ ngày đặt phòng đến ngày lưu trú. Nếu thuế thay đổi trước ngày lưu trú, bạn có thể phải chịu trách nhiệm thanh toán thuế với thuế suất cao hơn.
Xử lý thanh toán
Vào lúc đặt phòng, khi bạn thanh toán bằng loại tiền tệ địa phương của Dịch vụ (nếu phù hợp), công ty nhận khoản thanh toán đó (thông qua dịch vụ xử lý thanh toán bên thứ ba) và tính tiền vào phương thức thanh toán của bạn sẽ là công ty có tên bên cạnh địa điểm của Dịch vụ liên quan trong bảng dưới đây.
Địa điểm
Công ty nhận khoản thanh toán của bạn
Áo, Bahrain, Bỉ, Bulgaria, Trung Quốc, Đan Mạch, Ai Cập, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Indonesia, Ireland, Ý, Jordan, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Maroc, Hà Lan, Na Uy, Oman, Qatar, Philippines, Bồ Đào Nha, Romania, Ả Rập Xê Út, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Đài Loan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Việt Nam
Travel Partner Exchange S.L.
Úc
Travelscape, LLC., công ty đăng ký tại Úc
Brazil
Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda.
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panama, Peru, Venezuela
Travelscape, LLC.
Canada
TPX Travel Canada ULC
Hồng Kông
Travel Partner Exchange Hong Kong Limited
Ấn Độ
Hotels.com India Private Limited
Nhật Bản
Travel Partner Exchange Japan KK
Mexico
Expedia Mexico, S de R. L. de C.V.
New Zealand